Field learning outcome data:
Code:
EN1A_W01
Covered field of study:
Energy Engineering
Learning outcome:
zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze energetyki, w tym procesów dynamicznych ciągłych i dyskretnych
Reference to ALO:
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów