Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W09
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Zna metody badań właściwości konstrukcyjnych, optycznych, elektrycznych i cieplnych materiałów, w tym metody wytrzymałościowe oraz termoanalityczne
Reference to ALO: