Field learning outcome data:
Code:
IM1A_K04
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Reference to ALO: