Field learning outcome data:
Code:
KL1A_W03
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Zna zaawansowaną terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa.
Reference to ALO:
  • H1A_W02
    zna podstawową terminologię nauk humanistycznych
  • H1A_W03
    ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów