Field learning outcome data:
Code:
KL1A_W12
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.
Reference to ALO:
  • H1A_W08
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego