Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Krystalografia i krystalochemia
Learning outcome:
Student zna podstawowe pojęcia krystalografii oraz symbolikę grup punktowych i przestrzennych, ze szczególnym uwzględnianiem symboliki międzynarodowej.
Connections with FLO:
  • CE1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii
  • TC1A_W08
    ma podstawową wiedzę w zakresie krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych