Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy teatrologii, wiedza o muzyce, wstep do sztuk plastycznych
Learning outcome:
Zna wybrane metody badań zjawisk artystycznych.
Connections with FLO:
 • KL1A_W02
  Ma podstawową wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz potrafi scharakteryzować jego przedmiotową i metodologiczna specyfikę.
 • KL1A_W06
  Na poziomie podstawowym posiada aktualną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz potrafi wskazać na ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne.
 • KL1A_W07
  Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji artefaktów kulturowych należących do dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
 • KL1A_W18
  Zna podstawowe metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie głównych subdyscyplin tworzących kanon nauk o kulturze. Zna podstawowe metody interpretacji tekstu filozoficznego, dzieła literackiego, dzieła sztuk plastycznych, sztuki filmowej, muzycznej, teatralnej oraz innych.