Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Metody badań w kryminalistyce
Learning outcome:
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania.
Connections with FLO:
  • TC1A_W04
    ma podstawową wiedzę w zakresie badania właściwości związków chemicznych, ich identyfikacji oraz doboru technik analitycznych
  • IM1A_W07
    Zna metody badań struktury i mikrostruktury materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe oraz mikroskopowe