Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Metody badań w kryminalistyce
Learning outcome:
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa.
Connections with FLO:
  • TC1A_U12
    potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej
  • TC1A_U16
    ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność samokształcenia się
  • IM1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie