Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Metody badań w kryminalistyce
Learning outcome:
Student ma świadomość i rozumie, że nauka kryminalistyka stanowi cenne źródło wiedzy wspogające oraz umożliwiające prowadzenie czynności procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wykorzystywania ekspertyz dla potrzeb procesu np. karnego. Student rozumie jaki wpływ ma edukacja, zjawiska wychowawcze oraz społeczne na poczucie odpowiedzialności za własne czyny.
Connections with FLO:
 • TC1A_K02
  ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • TC1A_K03
  potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując pracę zespołową
 • TC1A_K04
  ma świadomość ważności zachowania w sposób odpowiedzialny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • IM1A_K03
  Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • IM1A_K04
  Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • IM1A_K05
  Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy