Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Tworzywa amorficzne
Learning outcome:
Student potrafi określić podstawowe właściwości głównych asortymentów szkieł i materiałów szkło-pochodnych ze wskazaniem możliwości ich zastosowań
Connections with FLO:
  • CE1A_U01
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
  • TC1A_U05
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych
  • IM1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie