Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska
Learning outcome:
Student potrafi zapisywac reakcje chemiczne dotyczące procesów degradacji materiałów ceramicznych
Connections with FLO:
  • CB1A_U08
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych oraz ocenić ich przydatność
  • CE1A_U04
    potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych, potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii ceramicznych, potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
  • TC1A_U01
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne