Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Finanse przedsiębiorstw – rynek pieniężny, walutowy, akcyjny
Learning outcome:
Posiada umiejętność oceny ryzyka i otoczenia ekonomicznego działalności gospodarczej.
Connections with FLO:
  • CE1A_U03
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi, potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać w praktyce inżynierskiej
  • TC1A_U11
    posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi
  • IM1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie