Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-612-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish and German
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. IS1A_U05, IS1A_U07 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. IS1A_U05, IS1A_U01, IS1A_U07 Examination,
Execution of exercises,
Essays written during classes
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. IS1A_U05, IS1A_U07 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. IS1A_U05, IS1A_U07 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Język niemiecki B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich – semestr 4/4

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń ( 150 godzin ).
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
• Czas Präteritum
• Czas Plusquamperfekt
• Czas Futur I
• Zdania poboczne z weil, dass, obwohl, trotzdem,
• Zdania czasowe z als, wenn, während, nachdem, seit, sobald, bis, bevor, solange
• Odmiana przymiotnika – Adjektivdeklination
• Zdania względne – Relativsätze
• Spójniki złożone : je … desto …, nicht … sondern …, nicht nur … sondern auch
• Weder …. noch, entweder …. oder
• Strona bierna – Passiv
• Passiv z czasownikami modalnymi
• Rekcja czasowników – Verben mit Präpositionen
• Tryb przypuszczający: Konjunktiv Präteritum und Plusquamperfekt
• Zdania warunkowe nierzeczywiste – Irreale Konditionalsätze
• Spójniki: „darum, deshalb, deswegen”
• Bezokolicznik z „zu” i bez „zu” – Infinitiv mit und ohne zu
• Zdrobnienia – Verkleinerungen
• Przyimek wegen
• Imiesłowy: Partizip I und II
• Czasownik „lassen”
• Konstrukcje bezokolicznikowe: Infinitivkonstruktionen: um..zu, ohne…zu, anstatt…zu
• Spójniki: Konjuktionen: damit, ohne dass, anstatt dass,
• Zdanie okolicznikowe sposobu: Modalsatz indem, dadurch dass
• Formy zastępcze za stronę bierną: Passiversatzformen: müssen, können, sollen + zu +Infinitiv, können +sein +Adjektiv mit Endung –bar/-lich, sich lassen + Infinitiv
• Spójniki wieloczłonowe: zwar……..aber, einerseits……… andererseits
TEMATYKA I SŁOWNICTWO
• Problemy życia codziennego – Alltagsprobleme
• Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem / Alltagsstress- Ursachen und Strategien
• Partnerstwo w związku – podział ról i konflikty Männer und Frauen – Rollenklischees, Partnerschaft, Streit
• Wypadki przy pracy, zgłaszanie wypadku na pogotowiu – Unfallversicherung und Anmeldung des Unfalls
• Szkolnictwo w Niemczech i w Polsce – Schulen in Deutschland und in Polen
• Klimat i środowisko, pogoda, zanieczyszczenie środowiska – Klima und Umwelt: Wetter, Umweltprobleme
• Sytuacje niezręczne i konfliktowe – Pleite, Pech und Panne, Konflikte
• Migracja i problemy ludzi zyjących na obczyźnie Migration und Fremdheit – Probleme, Ängste, Hoffnungen / Ein und Auswanderungsländer/
• Unia europejska, instytucje europejskie, polityka i politycy Europa – die Europäische Union – Politik – europäische Institutionen
• Smalltalksituationen
• Krytyka konstruktywna – Kritik und Streit
• Nauka języków obcych – Fremdsprachenlernen
• Motywacja i zaangażowanie w pracy, sposoby poszukiwania pracy – Motiviert-engagiert – mein Weg zum Job
• Praca w zespole – Teamarbeit
• Ubieganie się o pracę – Bewerbug
• Komputer i Internet – Computer und Internet
• Finanse, bankowość, prowadzenie służbowych rozmów telefonicznych – Fit für Finanzen, Fit am Telefon, Fit für die Firma
• Studia, opis wydziału i charakteru studiów
• Słownictwo branżowe.

FUNKCJE JEZYKOWE i INNE SPRAWNOŚCI
• Prowadzenie dyskusji – eine Diskussion führen
• Komentowanie informacji – Informationen kommentieren
• Prowadzenie rozmowy na temat zdjęć i wspomnień – Über Fotos und Erinnerungen sprechen
• Prowadzenie rozmów dotyczących sytuacji z życia codziennego – Über Alltagsprobleme sprechen
• Udzielanie rad – Ratschläge geben
• Wyrażanie życzeń – Wünsche ausdrücken
• Prognozowanie – Prognosen machen
• Podawanie przyczyn -Gründe nennen
• Nazywanie warunków i konsekwencji -Bedingungen und Konsequenzen nennen
• Rozwiązywanie konfliktów, reagowanie w sytuacjach konfliktowych-Konflikte erkennen, verstehen und lösen
• Prowadzenie rozmów dotyczącychy reguł zachowania i gestów -Über Verhaltensregeln und Gesten sprechen
• Prowadzenie krótkich rozmów z przypadkowo poznanymi osobami(Smalltalksituationen)
• Proponowanie i argumentowanie, przedstawianie własnego stanowiska, konstruktywne krytykowanie.
• Przygotowanie i prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
• Wypełnianie formularzy
• Redagowanie tekstów różnego rodzaju: maile i listy prywatne oraz oficjalne np. list motywacyjny, CV, listy do redakcji jako reakcja na przeczytany artykuł .
• Rozumienie ze słuchu wywiadów, rozmów o treści ogólnej, a także wypowiedzi o charakterze popularno-naukowym
• Rozumienie tekstów pisanych o charakterze popularno-naukowym.
• Przeprowadzenie profesjonalnej prezentacji związanej ze studiowanym kierunkiem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in study tours 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z lektoratu ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń poszczególnych semestrów oraz egzaminu z języka obcego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej A-2.

Recommended literature and teaching resources:

Funk, Kuhn, Demme Studio d B1, Studio d B2/1
Koithan, Schmitz Aspekte B2
Auswahl von Fachtexten
Dallapiazza, Evans, Fischer Ziel B1/1
G. Baier, R. Dittrich Deutsch – kurs egzaminacyjny – język niemiecki poziom B2

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA, zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 25/2012, ilość godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) wynosi między 90 a 120 godzin, w zależności od decyzji Rady Wydziału. Rozplanowanie godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) w semestrze uzależnione jest również od decyzji Rady Wydziału.