Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-511-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish and French
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. IS1A_U05 Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Activity during classes
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. IS1A_U05, IS1A_U01 Execution of exercises,
Essays written during classes
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. IS1A_U05 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. IS1A_U05 Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Activity during classes,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich – semestr 3/4

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń (150 godzin ).

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
-strona bierna
-imiesłów czynny (participe présent), gérondif
-subjonctif
-tworzenie przysłówków
-czas przyszły le futur antérieur
-tryb warunkowy, zdania warunkowe
-zaimki y, en
- zaimki osobowe, zdania z wieloma zaimkami
-zaimki nieokreślone
-czas przeszły passé simple

TEMATYKA I SŁOWNICTWO
- Społeczeństwo obywatelskie (stowarzyszenia, akcje humanitarne, patriotyzm, mobilizacja społeczna)
- Kultura i sztuka (symboliczne postaci kultury i sztuki francuskiej, malarstwo, teatr, kino).
- Ekologia (zagrożenia, zrównoważony rozwój, energie odnawialne).
- Prawo (organizacja francuskiego wymiaru sprawiedliwości, przestępstwa, zagrożenia społeczne).
- Turystyka, podróże, wielokulturowość.

FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
-wyrażać sprzeciw, zabraniać czegoś
-publicznie zabierać głos,
-napisać tekst informacyjny
-napisać recenzję
-wyrażać przyczynę i skutek
-poddawać coś w wątpliwość, relacjonować niepotwierdzone wydarzenia,
-wyrażać pewność i zwątpienie
-napisać petycję, list protestacyjny
-wyrażać cel
-wyrażać trwanie
-argumentować i przekonywać
-napisać sprawozdanie ze stażu
-mówić o przyszłości, przedstawiać hipotezy
-relacjonować wydarzenia, przedstawić argumentację
-przekonywać, przedstawiać swoje racje
-planować podróż

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Participation in study tours 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z lektoratu ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń poszczególnych semestrów oraz egzaminu z języka obcego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej A-2.

Recommended literature and teaching resources:

ALTER EGO 3 (Hachette)
Copréhension orale B2 (Clé internationale)
Expression orale B2 (Clé internationale)
reportaże popularnonaukowe (DVD)
zestaw ćwiczeń interaktywnych oraz materiałów na uczelnianej platformie e-learningowej Moodle

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA, zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 25/2012, ilość godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) wynosi między 90 a 120 godzin, w zależności od decyzji Rady Wydziału. Rozplanowanie godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) w semestrze uzależnione jest również od decyzji Rady Wydziału.