Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Budownictwo ogólne
Course of study:
2012/2013
Code:
GBG-1-206-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr inż. Kocot Wojciech (wokocot@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
dr inż. Witkowski Michał (mwitkow@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych BG1A_K01 Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi wykonać zestawienie obciążeń dla wybranych elementów konstrukcyjnych w oparciu o normy budowlane BG1A_U02 Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków oraz wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego obiektu zgodnie z zasadami określonymi w normach budowlanych BG1A_U14 Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna klasyfikację i zasady kształtowania ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa BG1A_W09 Examination
M_W002 Zna warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki BG1A_W06 Examination,
Test
M_W003 Zna technologie i systemy wznoszenia budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej BG1A_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać zestawienie obciążeń dla wybranych elementów konstrukcyjnych w oparciu o normy budowlane - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków oraz wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego obiektu zgodnie z zasadami określonymi w normach budowlanych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna klasyfikację i zasady kształtowania ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna technologie i systemy wznoszenia budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Układy konstrukcyjne budynków, ich klasyfikacja oraz zasady kształtowania.
2. Ustrój nośny budowli – warunki bezpieczeństwa konstrukcji: wytrzymałości, stateczności i sztywności. Dopuszczalne przemieszczenia i odkształcenia konstrukcji oraz jej elementów.
3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki.
4. Budynki ze ścianami nośnymi – murowanymi, monolitycznymi i z elementów prefabrykowanych. Wybrane systemy konstrukcyjno-technologiczne.
5. Budynki o konstrukcji szkieletowej – ramowe i wspomagane skratowaniami (żelbetowe, stalowe i drewniane).
6. Systemy wznoszenia budynków wysokich (trzonowe, powłokowe, megastruktury i megakolumny).
7. Budynki typu halowego i pawilonowego. Przekrycia o znacznych rozpiętościach. Ustroje płaskie (belkowo-słupowe, ramowe, łukowe, wspornikowe), dźwigary powierzchniowe, struktury prętowe, ustroje cięgnowe i pneumatyczne.

Project classes:

1. Normy budowlane dotyczące obciążeń. Obciążenia stałe, zmienne (technologiczne i środowiskowe) oraz wyjątkowe.
2. Przykłady zestawiania obciążeń – ćwiczenia praktyczne.
3. Normy dotyczące zasad wykonywania, opisywania i wymiarowania rysunków budowlanych oraz stosowanych oznaczeń graficznych.
4. Ćwiczenia rysunkowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ćwiczenia projektowe dotyczące zestawiania obciążeń i rysunku budowlanego. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Informacje z zakresu materiałoznawstwa, fizyki budowli oraz mechaniki budowli

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Praca zbiorowa pod kier. Buczkowskiego W.: Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków, t. 4. Arkady, Warszawa 2009.
2. Praca zbiorowa pod kier. Lichołai L..: Budownictwo ogólne. Elementy budynków, podstawy projektowania, t. 3. Arkady, Warszawa 2010.
3. Byrdy Cz., Kram D., Korepta K.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 2, Politechnika Krakowska, Kraków, 2001.
4. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS, Kraków 2006
5. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2001.
6. Mój H., Śliwiński M.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 1, Politechnika Krakowska,
Kraków, 2000.
7. Schabowicz K., Gorzelańczyk T.: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009
8. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-jektu budowlanego.
11. Normy budowlane

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005.
2. Praca zbiorowa pod kier. Klemma P.: Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2. Arkady, Warszawa 2006.
3. Byrdy Cz.: Ciepłochłonne konstrukcje ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Politechnika Krakowska, 2006.
4. Byrdy Cz.: Dachy i Stropodachy. Politechnika Krakowska, 2006.
5. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R.: Budynki murowane, materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 1994.
6. Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009
7. Pawłowski Z.A., Cała I.: Budynki wysokie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
8. Pawłowski P.: Budownictwo ogólne. PWN, Warszawa 1983.
9. Czasopisma budowlane

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None