Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Historia architektury i urbanistyki (przedmiot humanistyczny)
Course of study:
2012/2013
Code:
GBG-1-402-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Syntezuje efekty kształtowania dziedzictwa kulturowego z wpływem na tradycję architektoniczną. BG1A_K04 Activity during classes
M_K002 Wyjaśnia znaczenie tradycji lokalnej i jej wpływ na świadomość społeczną BG1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Identyfikuje poszczególne dzieła architektury w środowisku kulturowym BG1A_U24 Test results
M_U002 Opisuje techniczne uwarunkowania kształtowania historycznych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych BG1A_U01 Test results
Knowledge
M_W001 Rozpoznaje obiekty architektoniczne i ich znaczenie dla kształtowania środowiska kulturowego BG1A_W21 Test results
M_W002 Klasyfikuje style w architekturze wraz z konekstem historycznym i społecznym. BG1A_W21 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Syntezuje efekty kształtowania dziedzictwa kulturowego z wpływem na tradycję architektoniczną. + - - - - - - - - - -
M_K002 Wyjaśnia znaczenie tradycji lokalnej i jej wpływ na świadomość społeczną + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Identyfikuje poszczególne dzieła architektury w środowisku kulturowym + - - - - - - - - - -
M_U002 Opisuje techniczne uwarunkowania kształtowania historycznych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozpoznaje obiekty architektoniczne i ich znaczenie dla kształtowania środowiska kulturowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Klasyfikuje style w architekturze wraz z konekstem historycznym i społecznym. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcie architektury. Jaka jest różnica pomiędzy architekturą i budownictwem. Zagadnienie stylu w architekturze. Pojęcie wielkości i skali. Proporcje w architekturze. Przestrzeń, kompozycja, materiał i ich znaczenie w architekturze i budownictwie. Egipt, Mezopotamia. Pojęcie kanonu w architekturze i sztuce. Kompozycja budowli sakralnych. Architektura mieszkaniowa – dom egipski. Pojęcie stylu w architekturze. Style greckie w architekturze. Kompozycja i struktura konstrukcyjna w architekturze starożytnej Grecji. Zagadnienia kształtowania przestrzeni miast w architekturze starożytnej Grecji. Starożytny Rzym – tradycja etruska. Architektura użyteczności publicznej – teatr rzymski, bazylika, termy. Kształtowanie przestrzeni miejskiej w starożytnym Rzymie. Architektura okresu przejściowego. Styl romański w budownictwie. Protogotyk – architektura cysterska. Styl gotycki w architekturze. Katedra gotycka jako przykład doskonałego systemu konstrukcyjnego. Urbanistyka miast średniowiecznych. Renesans – architektura humanizmu. Geometria i urbanistyka miast renesansowych. Matematyczne kształtowanie kompozycji architektonicznej. Barok – architektura doby kontrreformacji. Analiza strukturalna architektury barokowej. Kompozycja placu i miasta. Klasycyzm – powrót do formy i detalu architektury antycznej. Wiek XIX i XX kształtowanie się koncepcji współczesnej architektury. Secesja, modernizm, funkcjonalizm, konstruktywizm – analiza programów ideowych i ich wpływ na współczesną architekturę i budownictwo. Wielcy twórcy architektury XX wieku. Le Corbusier, Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright. Awangardowa architektura polska 1918-1939. Wkład architektury i budownictwa przemysłowego w rozwój architektury współczesnej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa= 0.6 oceny z kolokwium + 0.4 obecność na wykładach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. E. Charytonow, Zarys historii architektury,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1963.
2. M. Buchner, Zarys projektowania i historii architektury,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
3. P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Kokowkium zaliczeniowe;
1 termin podstawowy
-1 termin dodatkowy
Forma zaliczenia test wielokrotnego wyboru.
Obecność na wykładach obowiązkowa jest elementem oceny końcowej. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach wykładowych – student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami opracowanie referatu uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia.