Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika górotworu
Course of study:
2012/2013
Code:
GBG-1-509-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Majcherczyk Tadeusz (tmajcher@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Majcherczyk Tadeusz (tmajcher@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki prowadzenia działalności budowlanej na środowisko naturalne przy realizacji obiektów podziemnych. BG1A_K03 Activity during classes,
Test,
Report
Skills
M_U001 Potrafi określić lokalizację obiektu podziemnego w zależności od warunków geomechanicznych. BG1A_U22 Activity during classes,
Test,
Report
M_U002 Potrafi obliczyć obciążenie statyczne na obudowę tunelu. BG1A_U02 Activity during classes,
Test,
Report
Knowledge
M_W001 Podsiada więdzę z zakresu wpływu wykonywania obiektów podziemnych na otaczający górotwór i środowisko. BG1A_W17 Activity during classes,
Test,
Report
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wpływu wielkoóści i kształtu obiektu podziemnego na rozkład naprężeń w górotworze. BG1A_W19 Activity during classes,
Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki prowadzenia działalności budowlanej na środowisko naturalne przy realizacji obiektów podziemnych. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić lokalizację obiektu podziemnego w zależności od warunków geomechanicznych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć obciążenie statyczne na obudowę tunelu. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Podsiada więdzę z zakresu wpływu wykonywania obiektów podziemnych na otaczający górotwór i środowisko. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wpływu wielkoóści i kształtu obiektu podziemnego na rozkład naprężeń w górotworze. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zakres i zadania przedmiotu „geomechanika”. Górotwór jako ośrodek materialny w polu grawitacyjnym ziemskim. Górotwór jako ośrodek 1-fazowy stały. Pierwotny stan naprężenia i odkształcenia górotworu. Zależność składowych pierwotnego stanu naprężenia i odkształcenia górotworu od głębokości. Stan naprężenia górotworu w otoczeniu nieobudowanych wyrobisk korytarzowych. Rozkład naprężeń w otoczeniu wyrobiska korytarzowego o przekroju kołowym, o przekroju prostokątnym i o przekroju eliptycznym. Hipotezy wytężeniowe. Teoria sklepienia ciśnień. Obciążenie statystyczne obudowy wyrobisk korytarzowych. Teoria Sałustowicza. Teoria Protodiakonowa. Teoria Cymbariewicza. Teoria Bierbaumera. Obciążenie deformacyjne obudowy wyrobisk korytarzowych. Własności reologiczne górotworu. Obciążenie obudowy szybów w górotworze uwarstwionym. Zjawiska dynamiczne w górotworze.

Project classes:

W ramach projektu realizowane będą następujące zagadnienia: obliczanie rozkładów naprężeń wokół wyrobisk pionowych i poziomych o różnych przekrojach poprzecznych. Zastosowanie hipotez wytężeniowych. Określenie obciążeń statycznych na obudowę tuneli. Wyznaczanie bezpiecznych szerokości filarów między tunelami.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Completion of a project 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona oceny z kolokwium zaliczeniowego (waga 0,5) i oceny z projektu (waga 0,5).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy wiedzy z fizycznych własności skał i gruntów, mechaniki gruntów i wytrzymałości materiałów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Majcherczyk. T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E.: Podstawy geomechaniki. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.
2. Sałustowicz A.: Zarys mechaniki górotworu. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1968.
3. Kłeczek Z.: Geomechanika górnicza. Sląskie Wydawnictwo techniczne. Katowice 1994.
4. Ryncarz T.: Ruchy górotworu wywołane wyrobiskami podziemnymi. Wydawnictwa AGH. Kraków 1992.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność obowiązkowa na wykładach.
Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.