Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
BHP i ergonomia
Course of study:
2012/2013
Code:
GBG-1-701-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Nawrat Stanisław (nawstan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zna przepisy z zakresu prawa i ochrony pracy BG1A_K01, BG1A_K13 Activity during classes,
Test
M_K002 Student zna i wykorzystuje ergonomie do kształtowania warunków pracy BG1A_K01, BG1A_K13 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia występujące na stanowiskach pracy jak również ocenić od strony ergonomicznej BG1A_U21 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi wypełnić statystyczną kartę wypadku BG1A_U21 Activity during classes,
Test
M_U003 Student potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy BG1A_U21 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy BG1A_W22 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna definicję wypadku BG1A_W15, BG1A_W22, BG1A_W18 Activity during classes,
Test
M_W003 Student zna metody oceny ryzyka zawodowego BG1A_W15, BG1A_W22, BG1A_W18 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zna przepisy z zakresu prawa i ochrony pracy + - - - - - - - - - -
M_K002 Student zna i wykorzystuje ergonomie do kształtowania warunków pracy + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia występujące na stanowiskach pracy jak również ocenić od strony ergonomicznej + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wypełnić statystyczną kartę wypadku + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna definicję wypadku + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody oceny ryzyka zawodowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. BHP jako przedmiot interdyscyplinarny: pojęcia podstawowe, kultura pracy, profilaktyka i kreowanie polityki bezpieczeństwa.
2. Prawo pracy: system ochrony w Polsce, prawo krajowe i międzynarodowe, sektor nadzoru państwowego i społecznego, obowiązki pracodawcy i pracownika.
3. Zagrożenia w środowisku pracy: identyfikacja i kryteria podziału, analiza i ocena, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
4. Wypadki przy pracy: rodzaje wypadków, klasyfikacja i przyczyny, statystyka, wskaźniki wypadkowości, ekonomiczne skutki wypadków.
5. Dokumentacja powypadkowa: postępowanie podczas badania wypadku, naruszenie obowiązków, profilaktyka i zalecenia powypadkowe.
6. Choroby zawodowe: procedury zgłaszania podejrzenia choroby oraz ich orzekania, profilaktyka, wskaźniki zapadalności, klasyfikacje działalności.
7. Ryzyko zawodowe: dobór, metody, klasyfikacja, ocena, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy, przykłady.
8. Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka: cele i zadania, model, historia rozwoju i perspektywy.
9. Człowiek – maszyna – środowisko: rola zmysłów ludzkich, praca fizyczna i koszty fizjologiczne.
10 Antropometria: projektowanie stanowisk pracy, obciążenie psychonerwowe.
11. Czynniki społeczne i psychologiczne w środowisku pracy: motywacja, stres, rutyna, wypalenie zawodowe, szkolenia i dobór pracowników.
12. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej: odzież ochronna i robocza, charakterystyka i sposoby znakowania.
13. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy: systemy, modele, aspekty ekonomiczne, kształtowanie kultury bezpieczeństwa i rola pracodawcy.
14. Postępowanie w czasie zaistnienia wypadku: resuscytacja, profilaktyka, telefony alarmowe, badania lekarskie, ewakuacja w czasie pożaru.
15. Organizacja i metody pracy służb BHP: zadania, wymagania, kwalifikacje, obowiązki, rodzaje i zasady szkoleń pracowniczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2012
2. W. Roszczynialski, S. Nawrat, J. Szlązak, J. Tomczyk; “Bezpieczna kopalnia” Wyd. TEXT, Kraków, 1999
3. D. Koradecka “Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” – CIOP, Warszawa 1997
4. B. Rączkowski; “BHP w praktyce” – ODDK, Gdańsk, 2009
5. B. Wagner; “Kodeks pracy 2011 – komentarz” – ODDK, Gdańsk, 2011
6. M. Wykowska; “Ergonamia”, Wyd. AGH, Kraków 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)