Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Theory and Practice of Real Estate Valuation I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-203-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Barańska Anna (abaran@agh.edu.pl)
dr inż. Pałubska Joanna (palubska@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy, potrafi ją przekazać współpracownikom GK2A_K02, GK2A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 Portafi wykonać operaty szacunkowe dla wybranych nieruchomości GK2A_U12, GK2A_U08 Examination,
Project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o wycenie nieruchomości GK2A_W02 Examination
M_W002 Zna podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości. GK2A_W08, GK2A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy, potrafi ją przekazać współpracownikom - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Portafi wykonać operaty szacunkowe dla wybranych nieruchomości - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o wycenie nieruchomości + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 Analiza rynku nieruchomości: Ustalenie atrybutów nieruchomości i ich skal; Wybór nieruchomości podobnych (bazy) do wycenianej nieruchomości; Określanie trendu zmiany cen nieruchomości w czasie; Określanie dla poszczególnych atrybutów współczynników zmienności (kreowania) cen nieruchomości; Charakterystyczne parametry rynku nieruchomości.
 Podejście porównawcze wyceny nieruchomości: Metoda porównywania parami; Metoda korygowania ceny średniej; Metoda analizy statystycznej rynku.
 Podejście dochodowe wyceny nieruchomości: Metoda inwestycyjna; Technika kapitalizacji prostej, Technika dyskontowania strumieni pieniężnych. Metoda zysków; Technika kapitalizacji prostej, Technika dyskontowania strumieni pieniężnych.
 Podejście kosztowe: Metoda kosztów odtworzenia; Technika szczegółowa, Technika elementów scalonych, Technika wskaźnikowa, Metoda kosztów zastąpienia; Technika szczegółowa, Technika elementów scalonych, Technika wskaźnikowa.
 Podejście mieszane: Metoda pozostałościowa; Metoda kosztów likwidacji; Metoda wskaźników szacunkowych gruntu.
 Zasady sporządzania operatu szacunkowego, Funkcja operatu szacunkowego, Treść i forma operatu szacunkowego, Wyciąg z operatu szacunkowego, Zasady aktualizacji operatu szacunkowego, Zasady opiniowania operatu szacunkowego.
 Wycena niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych; Czynniki wpływające na wartość gruntów przeznaczonych pod zabudowę. Dobór metody wyceny. Dobór źródeł informacji i atrybutów wyceny. Określenie wartości niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych w podejściu porównawczym oraz w podejściu oraz w podejściu mieszanym (metoda pozostałościowa)
 Wycena nieruchomości zurbanizowanych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi; Dobór metody w zależności od celu wyceny. Dobór informacji, baza danych i atrybutów wyceny. Określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym oraz w podejściu kosztowym.
 Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych; Wybór podejścia i metody w zależności od celu wyceny. Dobór informacji, baza danych i atrybutów wyceny. Określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, kosztowym lub dochodowym.
 Wycena nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi; Wybór podejścia i metody w zależności od celu wyceny. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości i ich praktyczne wykorzystanie w wycenie nieruchomości komercyjnych. Dobór informacji, baza danych i atrybutów wyceny. Określenie wartości nieruchomości komercyjnych w podejściu porównawczym, dochodowym lub mieszanym.

Laboratory classes:

Wycena lokalu mieszkalnego metodą porównywania parami – dla ustalenia ceny do przetargu lub ceny transakcyjnej.
Wycena lokalu mieszkalnego metodą skorygowanej ceny średniej albo metodą analizy statystycznej rynku – dla ustalenia ceny do przetargu lub ceny transakcyjnej.
Wycena lokalu użytkowego (nieruchomości komercyjnej) w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej – dla ustalenia ceny do przetargu lub ceny transakcyjnej.
Wycena lokalu użytkowego (nieruchomości komercyjnej) w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, przy zastosowaniu techniki dyskontowania strumieni pieniężnych – dla ustalenia ceny do przetargu lub ceny transakcyjnej.
Wycena budynku (garażu) w podejściu kosztowym przy zastosowaniu techniki szczegółowej – dla ustalenia stawki ubezpieczenia garażu.
Wycena budynku w podejściu kosztowym przy zastosowaniu techniki elementów scalonych – dla ustalenia wynagrodzenia za wzniesienie przez użytkownika wieczystego budynku, przy rozwiązywaniu umowy użytkowania wieczystego gruntu.
Wycena nieruchomości gruntowej podejściem porównawczym, metodą porównywania parami – dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 18 h
Participation in laboratory classes 27 h
Examination or Final test 30 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z ćwiczeń labolatoryjnych i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Appraisal Institute: The Appraisal of Redl Esteta, Chicago 2000 r. USA. (Wycena Nieruchomości – tłumaczenie na j. polski, Warszawa 2005),
2. Adamczewski Z.: Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Warszawa 2006 r.
3. Borowiecki R., Czaja J., i inni: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. TWIGGER Warszawa 2002 r.
4. Czaja J.: Metody i systemy szacowania nieruchomości. Kraków 1999r.
5. Czaja J.: Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków 2001 r.
6. Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków 2007 r.
7. Hopfer A. i inni: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. TWIGGER Warszawa 1993 r.
8. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. PWN Warszawa 2005 r.
Literatura dodatkowa:
1. Źróbek R., Źróbek S.; Metoda cenowo-porównawcza w szacowaniu nieruchomości. Wycena nr 3/96. Olsztyn 1996 r..
2. Prystupa M.; Wycena nieruchomości metodą cenowo-porównawczą. Warszawa 1997 r.. Biblioteka Rzeczoznawcy Majątkowego.
3. Źróbek S., Byłej M; Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Educaterra 6a Olsztyn 2000 r.
4. Czaja J.; Szacowanie wartości nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytowych. STUDIA I MATERIAŁY Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, Volume 13 number 1-2006 r., Olsztyn (str. 45 – 59).
5. Międzynarodowe Standardy Wyceny (wydanie polskie). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2005 r.
6. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2008 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None