Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physical Geodesy and Gravimetry
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-204-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zagadnień z zakresu geodezji fizycznej i grawimetrii, ma świadomość znaczenia i wykorzystania modeli geoidy i quasi-geoidy w integracji klasycznych i satelitarnych technik pomiarowych stosowanych w geodezji. GK2A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi obliczać odpowiednie poprawki do pomiarów przyspieszenia siły ciężkości, umie wykorzystać informacje o polu ciężkościowym do wyznaczania figury Ziemi. GK2A_U09 Project
Knowledge
M_W001 Student prawidłowo posługuje się definicjami i określeniami wielkości charakteryzujących rzeczywiste i normalne pole siły ciężkości Ziemi. GK2A_W01 Test
M_W003 Student zna wybrane grawimetryczne metody badania figury Ziemi i tworzenia modeli geoidy i quasi-geoidy, umie wyjaśnić wpływ wybranych zjawisk geodynamicznych na wyniki pomiarów grawimetrycznych, zna sposoby ich uwzględniania w opracowaniu wzglednych pomiarów przyspieszenia siły ciężkości GK2A_W05, GK2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zagadnień z zakresu geodezji fizycznej i grawimetrii, ma świadomość znaczenia i wykorzystania modeli geoidy i quasi-geoidy w integracji klasycznych i satelitarnych technik pomiarowych stosowanych w geodezji. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi obliczać odpowiednie poprawki do pomiarów przyspieszenia siły ciężkości, umie wykorzystać informacje o polu ciężkościowym do wyznaczania figury Ziemi. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student prawidłowo posługuje się definicjami i określeniami wielkości charakteryzujących rzeczywiste i normalne pole siły ciężkości Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wybrane grawimetryczne metody badania figury Ziemi i tworzenia modeli geoidy i quasi-geoidy, umie wyjaśnić wpływ wybranych zjawisk geodynamicznych na wyniki pomiarów grawimetrycznych, zna sposoby ich uwzględniania w opracowaniu wzglednych pomiarów przyspieszenia siły ciężkości + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Elementy teorii potencjału siły ciężkości w zakresie rzeczywistego i normalnego pola siły ciężkości.
2. Anomalie grawimetryczne i ich rola w badaniu figury Ziemi, wyznaczanie składowych odchylenia linii pionu w strefie centralnej na podstawie map anomalii grawimetrycznych, niwelacja astronomiczno-grawimetryczna.
3. Systemy wysokościowe w niwelacji, odstęp quasi-geoidy Mołodeńskiego od geoidy.
4. Wpływ lokalnych i globalnych zjawisk geodynamicznych na wartość przyspieszenia siły ciężkości i różnicy wysokości, obliczanie poprawki topograficznej na podstawie NMT i grawimetrycznej oraz niwelacyjnej poprawki pływowej na podstawie danych geodezyjnych, grawimeterycznych i astronomicznych.
5. Współczesne sposoby i instrumenty pomiaru przyspieszenia siły ciężkości, opracowanie pojedynczego rejsu grawimetrycznego, wyznaczenie dryftu grawimetru.
6.Sieci grawimetryczne, rozwój i stan aktualny osnowy grawimetrycznej w Polsce.

Auditorium classes:

1. Elementy teorii potencjału siły ciężkości w zakresie rzeczywistego i normalnego pola siły ciężkości.
2. Anomalie grawimetryczne i ich rola w badaniu figury Ziemi, wyznaczanie składowych odchylenia linii pionu w strefie centralnej na podstawie map anomalii grawimetrycznych, niwelacja astronomiczno-grawimetryczna.
3. Systemy wysokościowe w niwelacji, odstęp quasi-geoidy Mołodeńskiego od geoidy.
4. Wpływ lokalnych i globalnych zjawisk geodynamicznych na wartość przyspieszenia siły ciężkości i różnicy wysokości, obliczanie poprawki topograficznej na podstawie NMT i grawimetrycznej oraz niwelacyjnej poprawki pływowej na podstawie danych geodezyjnych, grawimeterycznych i astronomicznych.
5. Współczesne sposoby i instrumenty pomiaru przyspieszenia siły ciężkości, opracowanie pojedynczego rejsu grawimetrycznego, wyznaczenie dryftu grawimetru.
6.Sieci grawimetryczne, rozwój i stan aktualny osnowy grawimetrycznej w Polsce.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 9 h
Participation in auditorium classes 9 h
Preparation for classes 13 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Completion of a project 21 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ustalana jest jako średnia z oceny z kolokwium zrealizowanego na zakończenie zajęć oraz z ocen za wykonanie indywidualnych tematów obliczeniowych w trakcie zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z zakresu geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Barlik M.: „Pomiary grawimetryczne w geodezji”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2001.
2. Barlik M., Pachuta A.: „Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2007.
3. Niwelacja precyzyjna, praca zbiorowa, PPWK, Warszawa – Wrocław, 1993.
4. Kryński J.: Centymetrowa geoida na obszarze Polski – realia i perspektywy, prace IGiK, z. 111, t.3.
5. Torge W.: Gravimetry, W. de Gruyter, Berlin – New York, 1989

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None