Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cadastral Systems
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-304-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
dr inż. Maślanka Józef (podwilk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej dla funkcjonowania podstawowych rejestrów publicznych państwa oraz dla właścicieli nieruchomości; ma świadomość ważności kształtowania kultury technicznej; zna etyczne zasady wykonywanego zawodu wynikające z zapisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, szczególnie systemów katastralnych GK2A_U07 Test,
Project,
Execution of exercises
M_U002 Student posiada umiejętności niezbędne do obsługi aparatury i katastralnych baz danych rejestrujących dane przestrzenne i zaawansowanych narzędzi informatycznych służących do przetwarzania i analizy wyników obserwacji, potrafi dokonać krytycznej analizy ich funkcjonowania i zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań GK2A_U13 Test,
Project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu systemów katastralnych oraz związanych z nimi procedurami i przepisami prawnymi, przydatną do formułowania i rozwiązywania szczegółowych problemów z geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych GK2A_W08 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę związaną z systemami katastralnymi. GK2A_W03 Test,
Examination,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej dla funkcjonowania podstawowych rejestrów publicznych państwa oraz dla właścicieli nieruchomości; ma świadomość ważności kształtowania kultury technicznej; zna etyczne zasady wykonywanego zawodu wynikające z zapisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, szczególnie systemów katastralnych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętności niezbędne do obsługi aparatury i katastralnych baz danych rejestrujących dane przestrzenne i zaawansowanych narzędzi informatycznych służących do przetwarzania i analizy wyników obserwacji, potrafi dokonać krytycznej analizy ich funkcjonowania i zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu systemów katastralnych oraz związanych z nimi procedurami i przepisami prawnymi, przydatną do formułowania i rozwiązywania szczegółowych problemów z geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę związaną z systemami katastralnymi. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Systemy Katastralne

Podstawowe pojęcia: informacje, systemy informacyjne, społeczeństwo i gospodarka informacyjna, systemy informacji przestrzennej, a systemy katastralne. Kataster nieruchomości jako system informacji przestrzennej. Podstawowe obiekty katastru nieruchomości w świetle aktualnych przepisów. Kataster nieruchomości w aspekcie historycznym: podstawowe obiekty i sposób funkcjonowania byłego katastru austriackiego i pruskiego, sposób i zakres wykorzystania tych danych w obecnej ewidencji gruntów i budynków. Analiza porównawcza przepisów prawnych z zakresu katastru nieruchomości. Wybrane aspekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków do katastru nieruchomości. Charakterystyka i możliwości wykorzystania wyników projektów LPIS i WMK do modernizacji katastru nieruchomości. Systemy katastralne w Europie i na świecie.

Project classes:
Systemy Katastralne

Technologia zakładania i modernizacji bazy danych katastralnych z wykorzystaniem wybranego systemu informatycznego stosowanego w Polsce.
Źródła danych katastralnych oraz metody i zakres ich wykorzystania. Pozyskiwanie danych z operatów archiwalnych, w tym z map analogowych sporządzonych w byłych katastrach: austriackim i pruskim. Kartowanie mapy z wykorzystaniem szkiców granicznych i zarysów pomiarowych. Metody kalibracji map katastralnych: rodzaje transformacji, wybór punktów dostosowania, wybór optymalnej metody kalibracji w zależności od rodzaju deformacji podkładu mapowego i zastosowanego odwzorowania.
Wymiana danych w systemach katastralnych: stosowane formaty (CIT, GeoTIFF, SWDE, DXF), ograniczenia i specyfika poszczególnych formatów. Wybrane problemy technologiczne i formalno-prawne modernizacji: synchronizacja i integracja danych geometrycznych i opisowych katastru, uzupełnienie bazy danych o informacje dotyczące budynków i lokali, dostosowanie struktury bazy katastralnej do aktualnych przepisów prawnych, analiza różnic w strukturze i zakresie danych na przykładzie ćwiczebnej bazy danych. Sposoby weryfikacji jakości i spójności danych katastralnych: weryfikacja semantyczna i syntaktyczna baz danych z wykorzystaniem wybranych analizatorów (A-SWDE, Raporter), spójność danych, analiza typowych problemów i błędów występujących przy zakładaniu baz katastralnych, porównanie numerycznej mapy katastralnej z ortofotomapą. Transformacja map z układu „1965” do układu „2000”. Analizy opisowo-przestrzenne bazy katastralnej: mapy użytkowania gruntów, mapy władania gruntami itp.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 18 h
Participation in project classes 27 h
Realization of independently performed tasks 83 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość:
- podstawowych przepisów prawnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz geodezji, infrastruktury informacji przestrzennych,
- ewidencji gruntów i budynków,
- obsługi komputera i podstawowych programów geodezyjnych.

Recommended literature and teaching resources:

Hycner R: Podstawy katastru. UWND AGH Kraków, 2004.
Hanus P: Materiały dydaktyczne AGH, www2.geod.agh.edu.pl\~ph.
Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informatycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2003.
Gaździcki J. Systemy katastralne. PPWK, Warszawa, 1995.
Przepisy prawne z zakresu katastru nieruchomości zawarte w dziennikach ustaw i rozporządzeniach.
Maślanka J: Materiały dydaktyczne AGH, www2.geod.agh.edu.pl\jm.
Instrukcje do informatycznych systemów katastralnych, www.geobid.com.pl.
Beynon-Davies P.: Systemy baz danych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa, 2003.
Longley A. P. , Goodchild M. F., Maguire D. J. Rhind D. W.: GIS teoria i praktyka: PWN. Warszawa, 2006. r.
Sługiewicz W.: Jak czytać księgę wieczystą. Twigger, 2007.
Magazyn geoinformatyczny GEODETA
Dokumenty na stronie GUGiK www.gugik.gov.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None