Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Valuation of Special Real Estates
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-305-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pałubska Joanna (palubska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Barańska Anna (abaran@agh.edu.pl)
dr inż. Pałubska Joanna (palubska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy; Test
Skills
M_U001 potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe w zakresie analizy rynku nieruchomości, określania wartości nieruchomości jak i analiz opłacalności inwestowania w nieruchomości; potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne. Test,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne; potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy. Test,
Participation in a discussion
M_U003 potrafi ocenić przydatność poszczególnych podejść, metod i technik wykorzystywanych w wycenie nieruchomości w zależności od rodzaju szacowanej nieruchomości, celu i zakresu wyceny oraz dostępności danych rynkowych, w tym dostrzec ograniczenia w ich zastosowaniu. Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 ma wiedzę niezbędną do rozumienia prawnych i ekonomicznych podstaw określania wartości nieruchomości oraz jej wykorzystania w sporządzaniu operatów szacunkowych; Test,
Participation in a discussion
M_W002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie studiowanego kierunku studiów w odniesieniu do pozyskiwania różnego rodzaju informacji o nieruchomościach, które to informacje wykorzystywane są do sporządzania analiz rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski, potrafi interpretować uzyskane wyniki; Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy; + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe w zakresie analizy rynku nieruchomości, określania wartości nieruchomości jak i analiz opłacalności inwestowania w nieruchomości; potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne. + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne; potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy. + - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi ocenić przydatność poszczególnych podejść, metod i technik wykorzystywanych w wycenie nieruchomości w zależności od rodzaju szacowanej nieruchomości, celu i zakresu wyceny oraz dostępności danych rynkowych, w tym dostrzec ograniczenia w ich zastosowaniu. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę niezbędną do rozumienia prawnych i ekonomicznych podstaw określania wartości nieruchomości oraz jej wykorzystania w sporządzaniu operatów szacunkowych; + - + - - - - - - - -
M_W002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie studiowanego kierunku studiów w odniesieniu do pozyskiwania różnego rodzaju informacji o nieruchomościach, które to informacje wykorzystywane są do sporządzania analiz rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski, potrafi interpretować uzyskane wyniki; + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora.

3. Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.

5. Wycena nieruchomości zabytkowych.

Laboratory classes:

1. Analiza problemów i pytań ustalonych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną na uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości.

2. Rozwiązywanie zadań z wyceny nieruchomości, obejmujących różne zagadnienia wymienione w minimum programowym dla studiów w zakresie wyceny nieruchomości, niezbędnych do zrealizowania w celu ubiegania się o nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 8 h
Examination or Final test 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in laboratory classes 9 h
Participation in lectures 9 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnioważoną:

- oceny aktywności studenta na zajęciach i poziomiu jego przygotowania do zajęć (sprawdzanych w formie rozwiązywania zadań rachunkowych i testów) – waga 0,2;

- oceny z kolokwium zaliczeniowego – waga 0,8.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu prawa gospodarki nieruchomościami, aktów prawnych w zakresie wyceny nieruchomości, sposobów określania wartości nieruchomości.

Wymagane wiadomości z zakresu wyceny nieruchomości i gospodarki nieruchomościami, zawarte w treści kształcenia z przedmiotów “Teoria i praktyka wyceny I” oraz “Teoria i praktyka wyceny II”.

Recommended literature and teaching resources:

Akty prawne odnoszące się do tematyki zajęć.
Bojar Z., Cymerman R., Hopfer A., Michnikowska K., Nurek W., Prystupa M., Szamański M. Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami. Educaterra, 2009.
Cymerman R., Hopfer A. System, zasady i procedury wyceny nieruchomości. PFSRM, 2012.
Chrzanowski A. Wycena nieruchomości zabytkowych. Zielona Góra, 1997.
Czaja J. Metody i systemy szacowania nieruchomości. Kraków, 1999.
Czaja J. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków, 2001.
Czaja J., Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków, 2007.
Kucharska – Stasiak E. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa, PWN, 2009.
Leksykon rzeczoznawcy majątkowego. PFSRM, 2006.
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None