Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Master's Thesis and Diploma Examination
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-401-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Barbacki Antoni (barbacki@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Gołda Tadeusz (tgolda@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Neverova-Dziopak Elena (elenad@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Oruba Rajmund (roruba@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Panek Ewa (epanek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wróbel Alina (alibel@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Cichociński Piotr (piotr.cichocinski@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Eckes Konrad (keckes@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Kudrys Jacek (jkudrys@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pyka Krystian (krisfoto@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Tokarczyk Regina (tokarcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Lenda Grzegorz (grzenda@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi poprawnie zredagować pracę dyplomową, stanowiącą szczegółowe przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań i analiz, w tym streszczenie w języku angielskim GK2A_U04, GK2A_U03, GK2A_U01, GK2A_U19, GK2A_U11 Examination,
Diploma thesis,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Review of a thesis,
Report
M_U002 potrafi przedstawić w formie prezentacji ustnej najważniejsze elementy własnej pracy magisterskiej oraz podjąć dyskusję na jej temat GK2A_U07, GK2A_U02 Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation
M_U003 potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać informacje z różnych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat GK2A_U04, GK2A_U07, GK2A_U09, GK2A_U08, GK2A_U01, GK2A_U17, GK2A_U18, GK2A_U05, GK2A_U02, GK2A_U11 Oral answer,
Diploma thesis,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 zna i rozumie wybrane problemy z zakresu Geodezji i Kartografii i sposoby ich rozwiązywania oraz ma wiedzę o trendach rozwojowych w tym zakresie, szczególnie w prezentowanej specjalności GK2A_W05, GK2A_W03, GK2A_W07, GK2A_W01, GK2A_W06, GK2A_W09, GK2A_W02 Examination,
Oral answer,
Diploma thesis,
Presentation,
Review of a thesis,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi poprawnie zredagować pracę dyplomową, stanowiącą szczegółowe przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań i analiz, w tym streszczenie w języku angielskim - - - - - - - - - + -
M_U002 potrafi przedstawić w formie prezentacji ustnej najważniejsze elementy własnej pracy magisterskiej oraz podjąć dyskusję na jej temat - - - - - - - - - + -
M_U003 potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać informacje z różnych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie wybrane problemy z zakresu Geodezji i Kartografii i sposoby ich rozwiązywania oraz ma wiedzę o trendach rozwojowych w tym zakresie, szczególnie w prezentowanej specjalności - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Moduł stanowi główny element procesu dyplomowania i wiąże się z przygotowaniem
przez studenta pracy dyplomowej magisterskiej (indywidualnej lub zespołowej) oraz z
przygotowaniem się do egzaminu dyplomowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 530 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Diploma thesis preparation 350 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Contact hours 30 h
Preparation for classes 100 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Z modułu nie wystawia się oceny końcowej.
Zaliczenie modułu wiąże się z wykonaniem i zaliczeniem pracy dyplomowej magisterskiej oraz z przygotowaniem się i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. Wpisu zaliczenia dokonuje Prodziekan ds. Dydaktyki i Kształcenia Stacjonarnego w oparciu o oceny wystawione przez opiekuna i recenzenta.
Końcowa ocena pracy dyplomowej jest ustalona przez Komisję Egzaminacyjną w oparciu o oceny od opiekuna pracy i recenzenta. Ocena egzaminu dyplomowego jest ustalona przez Komisję Egzaminacyjną jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na obydwa postawione pytania (oceniane przez zadających te pytania).

Prerequisites and additional requirements:

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student musi uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych jego programem studiów.
Do egzaminu może przystąpić osoba posiadająca pozytywne recenzje promotora i recenzenta pracy.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy
uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji. W przypadku pracy zespołowej
wymagane jest szczegółowe określenie udziału każdego z wykonawców w pracy.
Egzamin dyplomowy obejmuje: prezentację pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i
sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (tzw. egzamin magisterski).
Egzamin magisterski polega na odpowiedzi na dwa przekrojowe pytania z zakresu
kierunku studiów, z których jedno jest zadawane przez opiekuna pracy, a drugie przez
recenzenta.
Ocena końcowa, która będzie zamieszczona na dyplomie jest obliczana jako średnia ważona na podstawie:
-oceny z egzaminu z wagą 0,2,
-oceny z pracy magisterskiej z wagą 0,2,
-średniej ocen ze studiów z wagą 0,6.