Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki informatyczne
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-104-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
Rudnicki Zbigniew (zbrudnic@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Wędrychowicz Dariusz (dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl)
dr inż. Prync Skotniczny Krystyna (prync@agh.edu.pl)
Rudnicki Zbigniew (zbrudnic@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ciągłych zmian narzędzi informatycznych i rozumie potrzebę stałego dokształcania się w dziedzinie informatyki BM1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Umie tworzyć zaawansowane dokumenty m.in. z tabelami, grafiką, wzorami, zastosowaniem stylów, autonumeracji, odsyłaczy, podziału na sekcje i wstawianiem spisu treści, ... BM1A_U10, BM1A_W05, BM1A_U09 Completion of laboratory classes
M_U002 Umie tworzyć aplikacje obliczeniowe z wykresami w arkuszach kalkulacyjnych BM1A_U10, BM1A_U23, BM1A_W05, BM1A_U09 Completion of laboratory classes,
Test
M_U003 Umie tworzyć aplikacje obliczeniowe z wykresami w programie Mathcad BM1A_U10, BM1A_W05, BM1A_U09 Completion of laboratory classes,
Test
M_U004 Umie tworzyć rysunki techniczne i proste modele bryłowe w programie Autocad BM1A_U10, BM1A_W05, BM1A_U09 Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o architekturze współczesnych komputerów i roli ich podstawowych komponentów. BM1A_U01 Oral answer
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z reprezentacją i przechowywaniem danych w systemach komputerowych, m.in. liczbowe systemy: binarny, oktalny, heksadecymalny, jednostki informacji, niektóre sposoby kodowania, ... BM1A_W05 Oral answer
M_W003 Zna zaawansowane narzędzia tworzenia i edycji dokumentów tekstowych z użyciem tabel, wzorów matematycznych, grafiki, stylów, sekcji, autonumeracji, odsyłaczy i t.p. BM1A_W05 Activity during classes
M_W004 Rozumie pojęcia grafika wektorowa i rastrowa oraz zależności między rozdzielczością, głębią kolorów i kompresją a rozmiarami plików graficznych. BM1A_W05 Oral answer
M_W005 Zna podstawowe oraz niektóre zaawansowane możliwości arkuszy kalkulacyjnych jak m.in. zastosowanie solver’a, tworzenie formularzy oraz definiowanie funkcji w języku VBA. BM1A_W05 Activity during classes
M_W006 Zna zasady budowy algorytmów oraz podstawowe polecenia języka Basic BM1A_W05 Completion of laboratory classes
M_W007 Zna podstawowe zasady tworzenia aplikacji obliczeniowych w programie Mathcad BM1A_W05 Completion of laboratory classes
M_W008 Zna podstawowe narzędzia modelowania geometrycznego w systemie Autocad BM1A_W05 Completion of laboratory classes
M_W009 Ma wiedzę ogólną o podstawowych typach sieci cyfrowych oraz realizowanych w nich usługach i sposobach ich wykorzystania a także podstawową wiedzę o zagrożeniach i sposobach zapobiegania zagrożeniom. BM1A_W05 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ciągłych zmian narzędzi informatycznych i rozumie potrzebę stałego dokształcania się w dziedzinie informatyki + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie tworzyć zaawansowane dokumenty m.in. z tabelami, grafiką, wzorami, zastosowaniem stylów, autonumeracji, odsyłaczy, podziału na sekcje i wstawianiem spisu treści, ... + - + - - - - - - - +
M_U002 Umie tworzyć aplikacje obliczeniowe z wykresami w arkuszach kalkulacyjnych + - + - - - - - - - +
M_U003 Umie tworzyć aplikacje obliczeniowe z wykresami w programie Mathcad + - + - - - - - - - +
M_U004 Umie tworzyć rysunki techniczne i proste modele bryłowe w programie Autocad + - + - - - - - - - +
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o architekturze współczesnych komputerów i roli ich podstawowych komponentów. + - - - - - - - - - +
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z reprezentacją i przechowywaniem danych w systemach komputerowych, m.in. liczbowe systemy: binarny, oktalny, heksadecymalny, jednostki informacji, niektóre sposoby kodowania, ... + - - - - - - - - - +
M_W003 Zna zaawansowane narzędzia tworzenia i edycji dokumentów tekstowych z użyciem tabel, wzorów matematycznych, grafiki, stylów, sekcji, autonumeracji, odsyłaczy i t.p. + - + - - - - - - - +
M_W004 Rozumie pojęcia grafika wektorowa i rastrowa oraz zależności między rozdzielczością, głębią kolorów i kompresją a rozmiarami plików graficznych. + - + - - - - - - - +
M_W005 Zna podstawowe oraz niektóre zaawansowane możliwości arkuszy kalkulacyjnych jak m.in. zastosowanie solver’a, tworzenie formularzy oraz definiowanie funkcji w języku VBA. + - + - - - - - - - +
M_W006 Zna zasady budowy algorytmów oraz podstawowe polecenia języka Basic + - + - - - - - - - +
M_W007 Zna podstawowe zasady tworzenia aplikacji obliczeniowych w programie Mathcad + - + - - - - - - - +
M_W008 Zna podstawowe narzędzia modelowania geometrycznego w systemie Autocad + - + - - - - - - - +
M_W009 Ma wiedzę ogólną o podstawowych typach sieci cyfrowych oraz realizowanych w nich usługach i sposobach ich wykorzystania a także podstawową wiedzę o zagrożeniach i sposobach zapobiegania zagrożeniom. + - - - - - - - - - +
Module content
Lectures:
 1. Informacja. Systemy komputerowe i ich składniki

  a) Ogólna charakterystyka zastosowań komputera w pracy inżyniera oraz oprogramowania inżynierskiego (CAD, CAE, FEM i in.). Zakres tematyczny przedmiotu.
  b) Informacja. Wielkości ciągłe i dyskretne, analogowe i cyfrowe. Dyskretyzacja i konwersja A/C. Koncepcja komputera analogowego i jej współczesne realizacje w programach symulacyjnych. Definicje i miary informacji w teorii informacji. Entropia informacyjna i redundancja. Kompresja Hufmana (przykład). Kodowanie binarne liczb, znaków, i innych typów przekazów informacyjnych. Jednostki informacji.
  c) Systemy komputerowe i ich elementy. Wybrane współczesne urządzenie We/Wy (skanery 3D, Virtual Reality, Rapid prototyping). Nośniki i organizacja przechowywania danych. Charakterystyka wybranych systemów operacyjnych (Unix, Ms Windows). Systemy plików i operacje na plikach.

 2. Zaawansowana edycja tekstów.Grafika

  a) Zaawansowana edycja tekstów (sekcje, podpisy, odsyłacze, style, spisy treści, wzory matematyczne, …).
  b) Grafika rastrowa i wektorowa; rozdzielczość i głębia koloru; typy i objętość plików graficznych a jakość odwzorowania. Oprogramowanie graficzne.

 3. Podstawy konstruowania algorytmów i programów w języku Basic

  Algorytmy i języki programowania. Translacja i translatory.
  Podstawowe typy poleceń w algorytmach i programach obliczeniowych. Charakterystyka języka Basic w wersji QB64. Typy zmiennych i stałych. Podstawowe instrukcje języka Basic. Przykłady programów w języku Basic z instrukcją IF, pętlami i wyprowadzaniem wyników do pliku.

 4. Obliczenia i wykresy w programie Mathcad cz.1

  Mathcad: stuktura dokumentu i typy regionów, obliczenia z użyciem funkcji i jednostek miar; zmienne zakresowe i operowanie na ciągach, wykresy typu XY.

 5. Aplikacje inżynierskie w arkuszach kalkulacyjnych

  Arkusze kalkulacyjne: stuktura, typy zawartości komórek i reguły wprowadzania; adresy względne i bezwzględne; operowanie na datach; funkcje; obliczenia, wykresy. Wymagania dla opracowywanych aplikacji obliczeniowych.
  Tworzenie dialogowych aplikacji obliczeniowych w formularzach. Tworzenie i edytowanie makr oraz funkcji w języku VBA.

 6. Mathcad – wektory, macierze, rozwiązywanie równań, ..

  Mathcad cd. Operowanie na wektorach i macierzach; wykresy 3D; funkcje użytkownika ; znajdowanie pierwiastków wielomianu; rozwiązywanie układów równań, przekształcenia symboliczne

 7. Wprowadzenie do CAD i Autocad’a Dziedzina CAD i dziedziny pokrewne. Modele w projektowaniu. Funkcje oprogramowania CAD. Projektowanie współbieżne. Typy modeli geometrycznych. Zastosowania modeli bryłowych (generowanie rys., FEM, CAM, Rapid Prototyping, ..). Parametryzacja i więzy geometryczne. Modułowe systemy CAD. Autocad: historia, ch-ka ogólna, uruchamianie, szablony, wprowadzanie komend, obszar modelu i papieru, warstwy,

  sposoby określania punktów i wybierania obiektów, narzędzia rysowania precyzyjnego. Podstawy modelowania bryłowego. Potęga skalowania rysunków wektorowych.

 8. Cyfrowe sieci komputerowe, telekomunikacyjne i nawigacyjne

  a) Sieci komputerowe: terminologia, sprzęt, zasięg, topologie, protokoły usługi. Sieci bezprzewodowe. Wirusy i bezpieczeństwo w sieciach i systemach komputerowych. Obsługa sieci w Ms Windows. Internet: organizacja, IP, DNS; serwisy: www, ftp, e-mail, telnet. Przeglądarki.
  Chmury obliczeniowe i sposoby ich wykorzystania
  b) Cyfrowe sieci telekomunikacyjne i nawigacyjne – telefonia komórkowa i satelitarna, nawigacja satelitarna.

Laboratory classes:
 1. Praca z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym

  a) Tworzenie zaawansowanego dokumentu tekstowego z grafiką, tabelami, wzorami matematycznymi, zastosowaniem stylów i automatycznej numeracji. b) Tworzenie prostej tabeli obliczeniowaj w arkuszu (z adresami bezwzglednymi i względnymi). Reguły wprowadzania i rozpoznawania różnego typu zawartości komórek.

 2. Kolokwium z Mathcad'a oraz Autocad cz.1

  a) Test z Mathcad’a.
  b) Autocad cz.1. Rysunki techniczne Paski narzędzi, współrzędne, warstwy. Podstawowe elementy rysunku. Operacje z grupy „zmiana

 3. Podstawy programowania w języku Basic.

  Sześć podstawowych typów poleceń: 1)wprowadzanie danych, 2)przypisanie zmiennej wartości wyrażenia, 3)wyprowadzanie wyników, 4)instrukcja IF, 5)pętla FOR, 6)pętla WHILE. Analiza działania prostego programu i jego modyfikowanie. Tworzenie programu według podanego algorytmu i jego ulepszanie.

 4. Bazy danych w arkuszach oraz kolokwium z arkuszy

  a) Wykorzystanie w arkuszu kalkulacyjnym narzędzi do baz danych dla tworzenia prostej bazy danych.
  b) Sprawdzian z tworzenia dialogowych formularzy obliczeniowychw arkuszu

 5. Autocad cz.2

  Projektowanie bryłowe w programie Autocad.
  Uzupełnianie zaległości i uzyskiwanie zaliczeń semestru.

 6. Aplikacje inżynierskie w arkuszu kalkulacyjnym

  Obliczenia z użyciem zmiennych i zabezpieczania arkusza. Operacje na tekstach i zastosowanie funkcji JEŻELI. Data i czas w arkuszach, operacje na datach. Wykresy figur Lissajous – zastosowanie “paska przewijania”.

 7. Obliczenia i wykresy w programie Mathcad (cz.1)

  Struktura dokumentu i interfejs użytkownika. Realizacja obliczeń z wykorzystaniem lokalnych i globalnych definicji zmiennych, funkcji standardowych oraz jednostek miar. Zmienne zakresowe i zmienne indeksowane. Tabele i wykresy funkcji.

 8. Obliczenia, wykresy i równania w programie Mathcad cz.2

  Wyznaczanie pierwiastków wielomianu. Rozwiązywanie równań liniowych i nieliniowych. Wykresy trójwymiarowe. Operowanie na wektorach i macierzach. Definiowanie i wykorzystywanie funkcji uzytkownika.

E-learning:
Studiowanie dydaktycznych materiałów internetowych

Studiowanie objaśnień i programu ćwiczeń oraz przegladanie slajdów z wykladów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 16 h
Participation in lectures 16 h
Preparation for classes 48 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ćwiczeń oraz kolokwiów zaliczeniowych

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność podstawowej obsługi komputera

Recommended literature and teaching resources:

1 Z.Rudnicki: Techniki informatyczne tom I. Podstawy i wprowadzenie do CAD. Skrypt AGH (SU1726). Kraków 2011
2 Z.Rudnicki: Techniki informatyczne tom II. Obliczenia bez programowania – arkusze kalkulacyjne, Mathcad. Cyfrowe sieci komputerowe, telekomunikacyjne i nawigacyjne Skrypt AGH (SU1727). Kraków 2011
3 Materiały w Internecie, na serwerze Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn:
http://www.kkiem.agh.edu.pl/dydakt/zaoczne/index.html

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None