Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zapis konstrukcji
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-106-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
dr inż. Rupeta Wiktor (rupeta@agh.edu.pl)
dr inż. Sujecki Kazimierz (sujecki@imir.agh.edu.pl)
mgr inż. Burkiewicz Jadwiga (burkiew@imir.agh.edu.pl)
dr inż. Łukasik Jan (janluk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych BM1A_K02, BM1A_K04, BM1A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) BM1A_U01, BM1A_U10 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej BM1A_U01, BM1A_U09 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne BM1A_W09, BM1A_W12 Test,
Execution of exercises
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych BM1A_W10, BM1A_W04, BM1A_W09, BM1A_W11 Project,
Execution of a project
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania BM1A_W04, BM1A_W09, BM1A_W16 Project,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Przekaz informacji technicznej – niezbędnym elementem procesów: projektowego, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Sposoby zapisu konstrukcji, podstawowe nośniki informacji. Cele przedmiotu. Normalizacja w rysunku technicznym (1).
Pojęcie rzutu. Rzut środkowy, równoległy, prostokątny. Rzutowanie aksonometryczne – zasady wykonywania i zastosowanie w przekazie informacji technicznej (2).
Rzutowanie prostokątne Monge’a podstawową formą odwzorowania utworów przestrzennych na płaszczyźnie. Europejski i amerykański układ rzutni. Zasada koniecznej liczby rzutów. Znaki wymiarowe – jednym z podstawowym elementów zapisu postaci geometrycznej (2).
Sposoby i zasady odwzorowania. Podstawowe wytyczne wymiarowania. Metodyka wykonywania rysunków modelu. (2).
Rzutowanie, przekroje i rozwinięcia powierzchni brył wielościennych i obrotowych (2).
Przenikanie brył (wielościany i bryły obrotowe). Metody wyznaczania charakterystycznych punktów linii przenikania. Szczególne przypadki linii przenikania. Uproszczone przedstawianie linii przenikania (2).
Uproszczenia i umowności w odwzorowaniu na przykładzie połączeń gwintowych
i spawanych (2).
Zapis chropowatości powierzchni na rysunkach wykonawczych części maszynowych. Zapis tolerancji wymiarów (2).
Zasady wykonania i odczytywanie rysunków złożeniowych zespołów maszynowych (1).

Project classes:

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Rozwiązywanie zadań
Ćwiczenie 2. Rzutowanie prostokątne
wiczenie 3. Rzuty dodatkowe wielościanu. Szkic modelu I – audytoryjnie
Ćwiczenie 4. Rzutowanie wielościanów – kontrolne. Rzuty brył obrotowych
Ćwiczenie 5. Szkic modelu II
Ćwiczenie 6. Rzutowanie brył obrotowych – kontrolne
Ćwiczenie 7. Rysunek modelu – kontrolny
Ćwiczenie 8. Zaliczenie końcowe ćwiczeń

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in project classes 16 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 42 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych i sprawdzianów, oraz prac ćwiczeniowych i domowych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT 2004 (wydanie 24 i późniejsze)
2. K. Sujecki, J. Burkiewicz: Zapis konstrukcji i grafika inżynierska. Skrypt AGH, SU 1702, Kraków 2009r.
3. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Zadania. WNT 1999
4. J. Bajkowski: Podstawy zapisu konstrukcji OWPW 2011
5. Z. Lewandowski: Geometria wykreślna, PWN
6. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Podstawy. Wrocław 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None