Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Informatyka
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-204-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
Rudnicki Zbigniew (zbrudnic@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Wędrychowicz Dariusz (dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl)
dr inż. Prync Skotniczny Krystyna (prync@agh.edu.pl)
Rudnicki Zbigniew (zbrudnic@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie informatyki, związane z jej szybkim rozwojem BM1A_K01 Activity during classes
M_K002 Rozumie istotę dekompozycji dużych programów na podprogramy lub klasy obiektów oraz znaczenie indywidualnej odpowiedzialności za fragment pracy zespołowej BM1A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi konstruować programy obliczeń inżynierskich (z pętlami, instrukcjami warunkowymi, funkcjami użytkownika, generowaniem wykresów) w języku Matlab. BM1A_W05 Test
M_U002 Potrafi realizować podstawowe operacje na wektorach i macierzach w Matlabie BM1A_W05, BM1A_U10 Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi wykorzystać narzędzia Matlaba rozwiązywania równań wielomianowych oraz układów równań liniowych BM1A_W05, BM1A_U10 Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi tworzyć i uruchamiać proste programy w języku C. BM1A_U09, BM1A_U10 Execution of laboratory classes
M_U005 Potrafi konstruować proste programy z dialogowym interfejsem graficznym w Matlabie oraz języku Visual Basic BM1A_W05, BM1A_U10 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o języku HTML oraz ogólną wiedzę o innych językach opisu dokumentów. BM1A_W05 Oral answer
M_W002 Zna podstawy konstruowania algorytmów i algorytmicznego definiowania działań inżynierskich oraz wybranych procedur numerycznego rozwiązywania problemów. BM1A_W05 Execution of laboratory classes
M_W003 Zna interfejs i podstawowe możliwości pakietu Matlab BM1A_W05 Execution of laboratory classes
M_W004 Zna podstawowe operacje na macierzach i wektorach w systemie Matlab. BM1A_W05 Test
M_W005 Zna podstawy programowania obiektowego oraz budowy interfejsów graficznych użytkownika w językach Matlab oraz Visual Basic. BM1A_W05 Execution of laboratory classes
M_W006 Posiada ogólną wiedzę o języku C oraz jego różnicach względem języka Matlab BM1A_W05 Execution of laboratory classes
M_W007 Ma podstawową wiedzę o systemach relacyjnych baz danych i podstawowych poleceniach języka SQL BM1A_W05 Oral answer
M_W008 Ma ogólną wiedzę o roli języków HTML i PHP w tworzeniu i obsłudze internetowych baz danych BM1A_W05 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie informatyki, związane z jej szybkim rozwojem + - - - - - - - - - +
M_K002 Rozumie istotę dekompozycji dużych programów na podprogramy lub klasy obiektów oraz znaczenie indywidualnej odpowiedzialności za fragment pracy zespołowej + - - - - - - - - - +
Skills
M_U001 Potrafi konstruować programy obliczeń inżynierskich (z pętlami, instrukcjami warunkowymi, funkcjami użytkownika, generowaniem wykresów) w języku Matlab. + - + - - - - - - - +
M_U002 Potrafi realizować podstawowe operacje na wektorach i macierzach w Matlabie + - + - - - - - - - +
M_U003 Potrafi wykorzystać narzędzia Matlaba rozwiązywania równań wielomianowych oraz układów równań liniowych + - + - - - - - - - +
M_U004 Potrafi tworzyć i uruchamiać proste programy w języku C. + - + - - - - - - - +
M_U005 Potrafi konstruować proste programy z dialogowym interfejsem graficznym w Matlabie oraz języku Visual Basic + - + - - - - - - - +
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o języku HTML oraz ogólną wiedzę o innych językach opisu dokumentów. + - - - - - - - - - +
M_W002 Zna podstawy konstruowania algorytmów i algorytmicznego definiowania działań inżynierskich oraz wybranych procedur numerycznego rozwiązywania problemów. + - + - - - - - - - +
M_W003 Zna interfejs i podstawowe możliwości pakietu Matlab + - + - - - - - - - +
M_W004 Zna podstawowe operacje na macierzach i wektorach w systemie Matlab. + - + - - - - - - - +
M_W005 Zna podstawy programowania obiektowego oraz budowy interfejsów graficznych użytkownika w językach Matlab oraz Visual Basic. + - + - - - - - - - +
M_W006 Posiada ogólną wiedzę o języku C oraz jego różnicach względem języka Matlab + - + - - - - - - - +
M_W007 Ma podstawową wiedzę o systemach relacyjnych baz danych i podstawowych poleceniach języka SQL + - - - - - - - - - +
M_W008 Ma ogólną wiedzę o roli języków HTML i PHP w tworzeniu i obsłudze internetowych baz danych + - - - - - - - - - +
Module content
Lectures:

Tworzenie stron WWW. Języki HTML i XML. Konstruowanie algorytmów. Zmienne i typy oraz struktury danych. Języki programowania i translacja. Matlab: charakterystyka, programowanie w Matlabie: tryb dialogowy, skrypty, funkcje; wprowadzanie i wyprowadzanie danych, instrukcje warunkowe i pętle. Operowanie na wektorach i macierzach, operatory tablicowe i macierzowe. Wykresy. Operacje plikowe. Przykłady zastosowań Matlaba.
Macierze komórkowe i struktury. Programowanie obiektowe – tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.
Język C – charakterystyka ogólna i porównanie języka C z Matlabem. Bazy danych: struktura, klucz główny, relacje, normalizacja, wymagania. Formularze. Języki: dBase i SQL. Podstawowe operacje: sortowanie i indeksowanie, wprowadzanie, aktualizacja, kwerendy. Oprogramowanie: Access, MySQL.
Internetowe bazy danych. Dynamiczne strony WWW. Ogólna ch-ka języka PHP. Przykład współpracy języków HTML i PHP – formularz obsługi bazy danych i strony generowane dynamicznie.

Laboratory classes:

1. Algorytmy i wprowadzenie do Matlaba
a) Śledzenie działań algorytmu
b) Działanie w oknie komend Matlaba – wyrażenia i instrukcja przypisania.
c) Pisanie programów w edytorze Matlaba.
d) Zad.domowe 1: Opracowanie zadanych algorytmów; Algorytm i program tabelaryzacji funkcji.

2.Programowanie w Matlabie c.d.
Programy z pętlą i warunkiem. Wykresy 2D. Zapis do pliku
Zad.domowe 2: Rozbudowa programu tabelaryzacji funkcji (instrukcja IF oraz zapis do pliku).

3. Rozwiązywanie równań nieliniowych. Budowa interfejsu graficznego
Wyznaczanie pierwiastków wielomianu. Konstruowanie i modyfikowanie programów z interfejsem graficznym. Macierze komórek i struktur.
Zad.domowe 3: Interfejs okienkowy do poprzedniego programu

4. Macierze. Układ równań liniowych. Aproksymacja i interpolacja.
Ciągi, wektory, macierze i niektóre działania na nich. Rozwiązywanie układu równań liniowych. Interpolacja i aproksymacja.
Zad. domowe 4: Wyznaczanie reakcji w płaskim statycznym układzie sił

5. Programy z podwójną pętlą. Wykresy 3D. Funkcje użytkownika
Programy z podwójnymi pętlami. Wykresy 3D. Własne funkcje użytkownika.
Zad.domowe 5. Program okienkowy dla wykresu 3D

6. Kolokwium z Matlaba: a) elementy języka, b) proste programy, c) działania na macierzach

7. Programowanie w Ms Visual Basic

E-learning:
Studiowanie materiałów internetowych ze stron przedmiotu

Przygotowywanie się do ćwiczeń na podstawie zamieszczonych objaśnień i opisów ćwiczeń
Powtarzanie materiału z wykładów na podstawie zamieszczonych slajdów
Przerabianie załączonych testów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 24 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen poszczególnych ćwiczeń oraz kolokwium z Matlaba

Prerequisites and additional requirements:

Elementarna znajomość podstaw budowy algorytmów i programowania komputerów
Znajomość podstaw operowania na macierzach i wektorach
Elementarna znajomość Internetu, języka HTML i zasad tworzenia stron WWW.

Recommended literature and teaching resources:

1 A.Kamińska, B.Pańczyk: „Matlab – przykłady i zadania” – wyd. Mikom 2002, z serii „ćwiczenia z…” (150 stron)
2 J.Brzózka, L.Dorobczyński: „Programowanie w Matlab”, wyd.Mikom 1998. (314 stron)
3 B.Mrozek, Zb.Mrozek: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wyd.HELION 2004
4 Wiesława Regel: Wykresy i obiekty graficzne w MATLAB. Wyd.MIKOM 2003
5 Materiały na stronach przedmiotu:
http://www.kkiem.agh.edu.pl/dydakt/zaoczne/index.html

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None