Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika 1
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-206-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
dr inż. Stępień Bartłomiej (Bartlomiej.Stepien@agh.edu.pl)
dr Marczuk Radosław (marczuk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć reakcje statyczne w układach płaskich i przestrzennych, w tym, zawierających oddziaływania tarciowe. BM1A_U15 Test,
Examination
M_U002 Student potrafi wyznaczyć trajektorię , prędkość i przyspieszenie punktu dla różnych przypadków ruchu brył. BM1A_U15 Test,
Examination
Knowledge
M_W001 Student zna pojęcia podstawowe statyki, posiada wiedzę i zrozumienie zagadnień równowagi brył obciążonych układami sił i par sił. BM1A_W04 Test,
Examination
M_W002 Student zna podstawy opisu ruchu punktu i bryły. BM1A_W04 Test,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć reakcje statyczne w układach płaskich i przestrzennych, w tym, zawierających oddziaływania tarciowe. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć trajektorię , prędkość i przyspieszenie punktu dla różnych przypadków ruchu brył. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna pojęcia podstawowe statyki, posiada wiedzę i zrozumienie zagadnień równowagi brył obciążonych układami sił i par sił. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy opisu ruchu punktu i bryły. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Statyka: pojęcia wstępne, podział sił, więzy, siły reakcji, wypadkowa i wektor główny, para sił, układ par sił, moment siły względem bieguna i względem osi. Środkowe i dowolne układy sił i par sił: redukcja, równowaga. Tarcie, więzy rzeczywiste.
Kinematyka punktu: równania ruchu w różnych układach współrzędnych, prędkość i przyspieszenie.
Kinematyka bryły, ruch postępowy, obrotowy i płaski, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.

Auditorium classes:

Statyka: uwalnianie od więzów, wyznaczanie sił reakcji w płaskich i przestrzennych układach sił i par sił, redukcja środkowych i dowolnych układów sił i par sił, Więzy rzeczywiste i tarcie.
Kinematyka punktu: wyznaczanie trajektorii, prędkości i przyśpieszeń punktów przy różnych sposobach opisu jego ruchu.
Kinematyka bryły: wyznaczanie prędkości i przyśpieszeń różnych punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in auditorium classes 16 h
Preparation for classes 40 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

podstawy algebry i analizy matematycznej

Recommended literature and teaching resources:

Engel Z., Giergiel J.: Statyka, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000.
Engel Z., Giergiel J.: Kinematyka, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000.
Engel Z., Giergiel J.: Dynamika, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000
McGill D.,King W.: Mechanics. PWS Engineering, Boston 1985.
Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki. Metodyka rozwiązań, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2001
Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT, Warszawa 2002
Mieszczerski I.: Zbiór zadań z mechaniki PWN, Warszawa 1971

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None