Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy konstrukcji maszyn 1
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-405-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Uhryński Andrzej (uhrynski@agh.edu.pl)
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
dr inż. Lepiarczyk Dariusz (ledar@agh.edu.pl)
dr inż. Potoczny Marcin (potoczny@agh.edu.pl)
dr inż. Tarnowski Jerzy (tarnow@agh.edu.pl)
dr inż. Grądkowski Piotr (gradkow@agh.edu.pl)
dr inż. Zachara Bolesław (bzachara@agh.edu.pl)
dr inż. Rupeta Wiktor (rupeta@agh.edu.pl)
dr inż. Szydło Zbigniew (zbszydlo@agh.edu.pl)
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i jej weryfikację metodami doświadczalnym BM1A_K01, BM1A_K04 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi zastosować właściwy model obliczeniowy dla podstawowych elementów maszyn BM1A_U11, BM1A_U03, BM1A_U01, BM1A_U10, BM1A_U12 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_U002 Potrafi skonstruować podstawowe elementy maszyn i ich połączenia BM1A_U27, BM1A_U09, BM1A_U22, BM1A_U03, BM1A_U01, BM1A_U23, BM1A_U10 Activity during classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o konstr ukcji, zastosowaniu i budowie elementów maszyn. BM1A_W09, BM1A_W14, BM1A_W04, BM1A_W15 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn oraz ich połączeń BM1A_W09, BM1A_W12, BM1A_W04 Test,
Execution of a project
M_W003 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego BM1A_U13, BM1A_U14, BM1A_U11, BM1A_U02 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i jej weryfikację metodami doświadczalnym + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować właściwy model obliczeniowy dla podstawowych elementów maszyn - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonstruować podstawowe elementy maszyn i ich połączenia - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o konstr ukcji, zastosowaniu i budowie elementów maszyn. + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn oraz ich połączeń + - - + - - - - - - -
M_W003 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Podstawy konstrukcji maszyn 1

Podstawy obliczeń elementów maszyn przy obciążeniach statycznych.
Materiały konstrukcyjne – zastosowanie w budowie maszyn.
Połączenia nitowe.
Połączenia spawane.
Połączenia zgrzewane. Połączenia lutowane.
Połączenia klejone.
Połączenia rozłączne. Połączenia gwintowe.
Połączenia odkształceniowe.
Połączenia kołkowe i sworzniowe.
Połączenia wieloboczne. Wzdłużne i poprzeczne połączenia klinowe.
Podstawowe obliczenia elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych.
Wały i osie. Łożyska toczne.

Laboratory classes:
Podstawy konstrukcji maszyn 1

Badanie na stanowiskach laboratoryjnych dotyczą wybranych:
złączy spawanych, połączeń śrubowych, kołkowych, klejonych, wtłaczanych.
Badanie sprawności przekładni pasowej lub złożonego układu mechanicznego.
Badanie łożysk tocznych lub ślizgowych.
Badanie cech geometrycznych reduktora oraz jego sprawności.
Korekcja zazębienia i uzębienia

Project classes:
Podstawy konstrukcji maszyn 1

Ćwiczenia projektowe obejmują:
Dobór materiałów konstrukcyjnych dla elementów zespołu maszynowego.
Dobór i szczegółowa analiza pasowań i tolerancji w węzłach maszynowych.
Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
Wykonanie projektu węzła spawanego.
Wykonanie projektu zespołu połączeń rozłącznych.
Projekt mechanizmu śrubowego.
Rozwiązanie zestawów zadań z poszczególnych obszarów tematycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 152 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in project classes 16 h
Participation in laboratory classes 8 h
Realization of independently performed tasks 47 h
Completion of a project 37 h
Preparation for classes 9 h
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ćwiczeń projektowych (0,6) i ćwiczeń laboratoryjnych (0,4). Stosownie do aktywności studenta na wykładach może nastąpić korekta o 0,5 oceny

Prerequisites and additional requirements:

Posiadanie podstawowej wiedzy z wytrzymałości maszyn.
Posiadanie podstawowej wiedzy z “Zapisu konstrukcji” i "Grafiki inżynierskiej

Recommended literature and teaching resources:

Osiński Z. – red. : Podstawy konstrukcji maszyn, W N – PWN, Warszawa 1999
Szewczyk K. : Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa 1991
Porębska M. , Skorupa A. : Połączenia spójnościowe, W N – PWN 1997
Schmid D. – red. : Mechatronika, EUROPA LEHRMITTEL 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak