Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-507-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
dr inż. Olszyna Grzegorz (olszyna@agh.edu.pl)
dr inż. Kisiel Piotr (pikisiel@agh.edu.pl)
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
dr inż. Heinrich Małgorzata (heinrich@agh.edu.pl)
dr inż. Jasica Grażyna (jasica@agh.edu.pl)
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
dr inż. Krakowski Tomasz (krakowsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student dostrzega potrzebę permanentnego uczenia się i świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą w grupie. BM1A_K01, BM1A_K04 Project
Skills
M_U001 Potrafi sformułować proste zadanie optymalizacyjne oraz wykorzystać odpowiednie metody do ich rozwiązania BM1A_U22, BM1A_U03, BM1A_U23 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi rozwiązać proste zadanie optymalizacyjne metodami graficznymi i komputerowymi oraz przeprowadzić analize uzyskanych wyników BM1A_U03, BM1A_U25, BM1A_U23, BM1A_U10 Activity during classes,
Execution of a project
M_U003 Student potrafi sformułować prosty problem inżynierski, dobrać metoda rozwiązania go z zakresu eksploatacji maszyn. BM1A_U22, BM1A_U04, BM1A_U17, BM1A_U11, BM1A_U01 Activity during classes,
Project
M_U004 Student potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie identyfikacji procesów i systemów eksploatacji oraz zastosować podejście systemowe w zapewnianiu niezawodności i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych. BM1A_U26, BM1A_U24 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o podstawowym obszarze zastosowań badań operacyjnych w technice oraz o wybranych metodach optymalizacji wykorzystywanych do rozwiązywania zadań BM1A_W16, BM1A_W01, BM1A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Ma podstawową wiedzę o formułowaniu problemów optymalizacji dla wybranych procesów realizacji zadań projektowych BM1A_W09, BM1A_W16, BM1A_W05, BM1A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji w zakresie oceny jakości i prowadzenia badań eksploatacyjnych. BM1A_W01, BM1A_W11, BM1A_W15 Activity during classes,
Project
M_W004 Student otrzymuje podstawową wiedzę w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem w eksploatacji oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu przetwarzania informacji o eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń mechanicznych. BM1A_W18 Activity during classes,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student dostrzega potrzebę permanentnego uczenia się i świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą w grupie. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować proste zadanie optymalizacyjne oraz wykorzystać odpowiednie metody do ich rozwiązania - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązać proste zadanie optymalizacyjne metodami graficznymi i komputerowymi oraz przeprowadzić analize uzyskanych wyników - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi sformułować prosty problem inżynierski, dobrać metoda rozwiązania go z zakresu eksploatacji maszyn. - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie identyfikacji procesów i systemów eksploatacji oraz zastosować podejście systemowe w zapewnianiu niezawodności i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o podstawowym obszarze zastosowań badań operacyjnych w technice oraz o wybranych metodach optymalizacji wykorzystywanych do rozwiązywania zadań + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o formułowaniu problemów optymalizacji dla wybranych procesów realizacji zadań projektowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji w zakresie oceny jakości i prowadzenia badań eksploatacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student otrzymuje podstawową wiedzę w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem w eksploatacji oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu przetwarzania informacji o eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń mechanicznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Treść wykładów z badań operacyjnych (prof. E. Michlowicz)

  1.Badania operacyjne – obszar, decyzje. Podstawowe pojęcia, problemy, typowe zadania. Wybrane zagadnienia.
  2.Modele matematyczne – etapy budowy. Optymalizacja (kryteria, ograniczenia).
  3.Interpretacja zadań programowania liniowego. Algorytmy rozwiązań. Zadania decyzyjne programowania liniowego. Metoda geometryczna.
  4.Zagadnienia transportowe. Klasyczne zadanie transportowe KZT. Algorytmy rozwiązań. Rozdział zadań przewozowych. Metody komputerowe rozwiązywania zadań.
  5.Przepływy w sieciach. Analiza sieciowa: konstrukcja sieci, zdarzenia i czynności. Metoda ścieżki krytycznej – CPM. Metoda PERT.

 2. Treść wykładów z badań eksploatacyjnych (prof. J. Szybka)

  1. Fazy istnienia obiektów technicznych – projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja. Kształtowanie jakości obiektów technicznych. Podstawowe definicje i pojęcia.
  2. Jakość eksploatacyjna obiektów technicznych, metody zapewniania jakości.
  3. Badania eksploatacyjne – cele i sposoby prowadzenia. Metody wyboru obiektów do badań. Określenie liczności próbki, kontrola losowości wyboru, testy losowości.
  4. Kryteria oceny jakości obiektów technicznych. Stosowane metody oceny jakości – metoda APEKS.
  5. Informacja o eksploatacji obiektów, bazy wiedzy, wskaźniki eksploatacyjne.
  6. Wykorzystanie informacji eksploatacyjnej w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji.

 3. Treść wykładów z diagnostyki (prof. A. Tytko)

  1. Zadania i rola diagnostyki technicznej w eksploatacji systemów i obiektów technicznych.
  2. Podstawowe metody i techniki diagnostyczne (metody wizualne, emisja akustyczna, badania ultradźwiękowe, metody penetracyjne, metody prądów wirowych, metody wizualne, metody magnetyczne, metody radiometryczne, badanie szczelności).
  3. Klasyfikacja i przyczyny powstawania uszkodzeń, fizyka procesów zużyciowych i ich opis matematyczny.
  4. Stany i procesy dynamiczne obiektów technicznych i ich metody badania.
  5. Systemy do zbierania danych pomiarowych w diagnostyce obiektów technicznych. Normalizacja w zakresie badań nieniszczących obiektów technicznych.

Project classes:
 1. Treść ćwiczeń z diagnostyki

  1. Przepisy bezpieczeństwa i kryteria odkładania dla wybranych maszyn i urządzeń (liny stalowe, dźwigi osobowe, koleje linowe, mosty i obiekty budowlane).
  2. Planowanie badań eksploatacyjnych. Zasady prowadzenia badań obiektów. Dobór metod badawczych.
  3. Badania nieniszczące – wybrane metody do oceny stanu technicznego obiektów (badania lin stalowych, badania drgań i dynamiki konstrukcji nośnych- podpory kolei linowych, badania taśm przenośnikowych, badania elementów stalowych metodami proszkowymi i penetrantami).
  4. Analiza i ocena wyników badań. Sporządzanie raportów z badań.
  5. Ocena badań i kryteria odkładania. Metody analizy sygnałów diagnostycznych.

 2. Treść ćwiczeń z badań eksploatacyjnych

  1. Cele badań eksploatacyjnych, zasady prowadzenia badań. Wytyczne do indywidualnego zadania projektowego z badań eksploatacyjnych.
  2. Badania eksploatacyjne pojedynczych, złożonych obiektów technicznych – charakterystyka warunków i metod badań oraz organizacji systemu zbierania informacji eksploatacyjnej.
  3. Zasady prowadzenia statystycznych badań obiektów technicznych na etapie eksploatacji. Wymagania i normalizacja badań. Interpretacja uzyskanych wyników.
  4. Kształtowanie jakości eksploatacyjnej na przykładzie wybranych obiektów technicznych.
  5. Przykład zastosowania sieci neuronowych do oceny parametrów pracy silnika spalinowego dla wielu zmiennych.
  6. Zaliczenie ćwiczeń.

 3. Treść ćwiczeń z badań operacyjnych

  1. Programowanie liniowe. Rozwiązywanie zadań z dwoma zmiennymi decyzyjnymi. Zadanie jednoznaczne, zadanie sprzeczne, zadanie z wieloma rozwiązaniami.
  2. Zadania rozdziału środków. Przykład zadania produkcyjnego. Formułowanie postaci zadania. Wyznaczenie zmiennych decyzyjnych, parametrów. Sformułowanie funkcji celu.
  3. Rozwiązanie metodą graficzną. Analiza wyników i wrażliwości. Praca domowa.
  4. Zadanie transportowe. Formułowanie zadania transportowego. Formalizacja funkcji celu. Zapis wszystkich warunków dla ZZT Zamkniętego Zadania Transportowego.
  5. Rozwiązywanie zadań transportowych z wykorzystaniem programów komputerowych. Analiza wyników.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in auditorium classes 16 h
Contact hours 20 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia ocen z zaliczeń z trzech bloków modułu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Ignasiak E.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 2001
2. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A.: Badania operacyjne
w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
3. Łucki Z.(red.): Matematyczne techniki zarządzania. Wydawnictwa AGH, SU 1680, Kraków 2005
4. Sikora W. (red.): Badania operacyjne. PWE, Warszawa 2008
5. Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2008
6. Lenkiewicz W., Szybka J. (red.): Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. PAN, PNTTE, Warszawa 2010
7. Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993
8. Korzyński M.: Metodyka eksperymentu: planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. WNT, Warszawa 2006
9. Cempel Cz.: „Wnioskowanie diagnostyczna”, Wydawnictwo Politechnika Poznańska, Warszawa, 1971
10. Cempel Cz., Tomaszewski F.: „Diagnostyka Maszyn – Zasady ogólne. Przykłady zastosowań”, Wydawnictwo MCNEMT, Radom, 1992
11. Czuchryj J. Stachurski M.: Badania złącz spawanych wg norm europejskich. Biuro Gamma, Warszawa 2003
12. Kwaśniewski J. „Badania magnetyczne lin stalowych” Wydawnictwo AGH, Kraków 2010
13. Lewińska-Rowicka A. „Badania nieniszczące – podstawy defektoskopii” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001
14. Pawłowski Z.: Badania nieniszczące – poradnik. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Warszawa 1984
15. Tytko A. „Eksploatacja lin stalowych” Wydawnictwo „Śląsk” Katowice – Warszawa 2003
16. Wojas M.: Wady wyrobów wykrywane metodami nieniszczącymi – Część 2: Wady eksploatacyjne. Biuro Gamma, Warszawa 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Na wszystkich wykładach sprawdzana jest obecność.