Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teoria mechanizmów i maszyn
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-508-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Felis Józef (felis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
dr inż. Felis Józef (felis@agh.edu.pl)
dr Marczuk Radosław (marczuk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania różnorodnych struktur mechanizmów w budowie maszyn a także narzędzi do ich analizy i syntezy, w tym w szczególności odpowiednich programów komputerowych BM1A_K01 Activity during classes,
Examination
Skills
M_U001 Potrafi budować modele mechanizmów i maszyn w programach komputerowych (SAM, Working Model) i wyznaczać ich charakterystyki mechaniczne BM1A_U01 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe mechanizmy, umie sprządzać ich schematy kinematyczne i przeprowadzać klasyfikację strukturalną i funkcjonalną BM1A_W04 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna metody analizy kinematycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych, przekładni kołowych i innych) BM1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i metod analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych i innych) BM1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W004 Wie jak wpływa tarcie na reakcje dynamiczne w parach kinematycznych mechanizmów, na sprawność mechanizmów oraz ich zdolność lub niezdolność do ruchu (samohamowność) BM1A_W04 Examination
M_W005 Zna podstawy wyrównoważania mechanizmów wirnikowych i dźwigniowych i potrafi dobrać odpowiedni układ mas korekcyjnych BM1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania różnorodnych struktur mechanizmów w budowie maszyn a także narzędzi do ich analizy i syntezy, w tym w szczególności odpowiednich programów komputerowych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi budować modele mechanizmów i maszyn w programach komputerowych (SAM, Working Model) i wyznaczać ich charakterystyki mechaniczne + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe mechanizmy, umie sprządzać ich schematy kinematyczne i przeprowadzać klasyfikację strukturalną i funkcjonalną + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody analizy kinematycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych, przekładni kołowych i innych) + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i metod analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych i innych) + - + - - - - - - - -
M_W004 Wie jak wpływa tarcie na reakcje dynamiczne w parach kinematycznych mechanizmów, na sprawność mechanizmów oraz ich zdolność lub niezdolność do ruchu (samohamowność) + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawy wyrównoważania mechanizmów wirnikowych i dźwigniowych i potrafi dobrać odpowiedni układ mas korekcyjnych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Wprowadzenie do problematyki TMM. Struktura mechanizmów i maszyn.
2.Analiza kinematyczna mechanizmów płaskich. Metoda grafoanalityczna.
3. Analiza kinematyczna mechanizmów płaskich. Metoda analityczna.
4.Analiza kinematyczna przekładni.
5.Wyznaczanie sił bezwładności w mechanizmach. Zasady uwalniania od więzów członów mechanizmów.
6.Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów bez uwzględnienia tarcia.
7.Tarcie w parach kinematycznych mechanizmów. Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów z uwzględnieniem tarcia. Sprawność mechanizmów.
8.Wyrównoważanie wirników i mechanizmów dźwigniowych.

Laboratory classes:

1.Badanie struktury mechanizmów w laboratorium. Wydanie tematu zadania analizy mechanizmu.
2.Modelowanie mechanizmów i wyznaczanie ich charakterystyk kinematycznych w programie komputerowym SAM. Badanie przełożeń mechanizmów przekładni.
3.Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów w laboratorium. Modelowanie mechanizmów w programie komputerowym Working Model.
4.Wyrównoważanie wirnika. Wyrównoważanie mechanizmu dźwigniowego. Kolokwium.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in laboratory classes 8 h
Realization of independently performed tasks 46 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 24 h
Preparation for classes 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia na podstawie oceny z egzaminu i pozytywej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu mechaniki i znajomość podstawowych programów komputerowych. Student powinien uczestniczyć w wykładach.

Recommended literature and teaching resources:

1.Felis. J., Jaworowski., Cieślik J.: Teoria Mechanizmów i Maszyn. Część 1. Analiza Mechanizmów. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
2.Felis J.,Jaworowski H.,: Teoria Mechanizmów i Maszyn. Część 2. Przykłady i zadania. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2011.
3.Morecki A., Oderfeld J.: Teoria maszyn i mechanizmów. PWN, Warszawa 1987.
4.Olędzki A.: Podstawy Teorii Maszyn i Mechanizmów. WNT, Warszawa 1987.
5.Kolovsky M. Z., Evgrafov A. N., Semenov A.Yu. Slousch A.V.: Advanced Theory of Mechanisms and Machines. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000.
6.SAM (Simulation and Analysis of Mechanisms), opis programu.
7.Working Model, opis programu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None