Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-607-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
dr inż. Haupt Andrzej (haupt@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kowalski Włodzimierz (wkowalsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w podejmowanych działaniach inżynierskich dostrzegać aspekty ekologiczno-społeczne. BM1A_K01, BM1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz zdobywać nową, dla poprawy warunków życia społeczeństwa w aspekcie oddziaływania instalacji technicznych na środowisko życia ludzi. BM1A_K01, BM1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi ocenić stopień szkodliwego oddziaływania na środowisko przez określone działania antropogeniczne BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U06 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Umie dobrać właściwa technologię ochrony powietrza w określonym procesie technologicznym BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U06 Activity during classes,
Presentation
M_U003 Potrafi dobrać najlepsza technologię ochrony wód dla określonego procesu technologicznego BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U06 Activity during classes,
Presentation
M_U004 Potrafi rozpoznać i zastosować określone obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi sposoby postępowania z odpadami BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U06 Activity during classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę zakresie oddziaływania antropogenicznego na środowisko naturalne BM1A_W18, BM1A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zanieczyszczeń wód i powietrza pochodzenia antropogenicznego BM1A_W18, BM1A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Ma wiedzę w zakresie technologii ochrony powietrza wód i gleby BM1A_W18, BM1A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Ma wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań zagadnień ochrony środowiska BM1A_W18, BM1A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w podejmowanych działaniach inżynierskich dostrzegać aspekty ekologiczno-społeczne. + - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz zdobywać nową, dla poprawy warunków życia społeczeństwa w aspekcie oddziaływania instalacji technicznych na środowisko życia ludzi. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić stopień szkodliwego oddziaływania na środowisko przez określone działania antropogeniczne + - - - - + - - - - -
M_U002 Umie dobrać właściwa technologię ochrony powietrza w określonym procesie technologicznym + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać najlepsza technologię ochrony wód dla określonego procesu technologicznego + - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi rozpoznać i zastosować określone obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi sposoby postępowania z odpadami + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę zakresie oddziaływania antropogenicznego na środowisko naturalne + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zanieczyszczeń wód i powietrza pochodzenia antropogenicznego + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie technologii ochrony powietrza wód i gleby + - - - - + - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań zagadnień ochrony środowiska + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Kontrola stanu środowiska. Monitoring. Kontrola emisji i imisji zanieczyszczeń.Systemy i aparatura pomiarów.

 2. Akty prawne. Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska.

 3. Kształtowanie ochrony środowiska. Zasoby przyrody. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnym.

 4. Rodzaje i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku. Degradacja klimatu.Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

 5. Ochrona poszczególnych elementów środowiska. Inżynieria ochrony powierzchni ziemi. Ochrona przed odpadami.

 6. Inżynieria ochrony wód.

 7. Inżynieria ochrony powietrza atmosferycznego.

 8. Ochrona przed promieniowaniem, hałasem i wibracjami.

Seminar classes:
 1. Kształtowanie ochrony środowiska. Zasoby przyrody. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

 2. Rodzaje i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku. Degradacja klimatu.Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

 3. Inżynieria ochrony wód.

 4. Ochrona poszczególnych elementów środowiska. Inżynieria ochrony powierzchni ziemi. Ochrona przed odpadami.

 5. Inżynieria ochrony powietrza atmosferycznego.

 6. Ochrona przed promieniowaniem, hałasem i wibracjami.

 7. Kontrola stanu środowiska. Monitoring. Kontrola emisji i imisji zanieczyszczeń.Systemy i aparatura pomiarowa.

 8. Akty prawne. Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in seminar classes 8 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie pracy seminaryjnej i kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia. CeDeWu 2011.
Warych J.: Odpylanie gazów metodami mokrymi. WNT 1978
Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze. WNT 1992.
Nawrocki J.: Uzdatnianie wody Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne t.1. i t.2. PWN 2010
Bartkiewicz B, Umiejewska K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN 2010.
Klatka J., Kuźniak M.: Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012
Beck C.: Prawo Ochrony Środowiska. Wolter 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None