Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia maszyn
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-702-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie budowy maszyn i urzadzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania BM1A_K01
Skills
M_U001 Umie opracować proces technologiczny wykonania typowych części maszyn BM1A_U22 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umie dobrać narzędzia i urzadzenia do podstawowych procesów technologicznych wytwarzania części maszyn BM1A_U25, BM1A_U26, BM1A_U22 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Umie zidentyfikować podstawowe maszyny w ciągu technologicznym procesu wytwarzania typowych części maszyn BM1A_U28, BM1A_U29 Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii budowy maszyn BM1A_W13, BM1A_W12, BM1A_W11 Test,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii obróbki ubytkowej BM1A_W10, BM1A_W09 Test,
Participation in a discussion
M_W003 Posiada wiedzę w zakrese projektowania procesów technologicznych BM1A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie budowy maszyn i urzadzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie opracować proces technologiczny wykonania typowych części maszyn + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać narzędzia i urzadzenia do podstawowych procesów technologicznych wytwarzania części maszyn + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zidentyfikować podstawowe maszyny w ciągu technologicznym procesu wytwarzania typowych części maszyn + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii budowy maszyn + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii obróbki ubytkowej + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakrese projektowania procesów technologicznych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. 2. Wybrane zagadnienia z technologii maszyn: pojęcia podstawowe; elementy procesu technologicznego; typy produkcji i ich charakterystyka; technologiczność konstrukcji; półfabrykaty i ich przygotowanie do obróbki; naddatki na obróbkę; bazy w technologii maszyn; normowanie czasu pracy; formy organizacyjne produkcji.
3. 4. Projektowanie procesów technologicznych obróbki: zakres prac projektowych; dane wyjściowe do projektowania procesów technologicznych; struktura procesu technologicznego; przegląd procesów technologicznych typowych części maszyn; operacje technologiczne występujące w procesach technologicznych różnych części maszyn; środki pracy- zasady wyboru; sposoby projektowania; dokumentacja technologiczna; systemy komputerowo wspomaganego projektowania i zintegrowanego wytwarzania – pojęcia podstawowe; kształtowanie dokładności i jakości części w procesie technologicznym; klasyfikacja części maszyn; typizacja procesów technologicznych; obróbka grupowa; optymalizacja procesów technologicznych.
5. 6.Uchwyty obróbkowe: pojęcia podstawowe; cel i opłacalność stosowania uchwytów; ogólna budowa uchwytów obróbkowych; ustalenie przedmio¬tu obrabianego w uchwycie i narzędzia względem uchwytu; elementy uchwytu obróbkowego; analiza ustalenia; błędy ustalenia; zasady projektowania.
7. 8. Montaż maszyn i urządzeń: pojęcia podstawowe; wymagania stawiane montowanym urządzeniom oraz ich elementom ze względu na technologiczność montażu; połączenia; operacje montażowe; metody montażu; ogólne zasady projektowania procesów technologicznych montażu; dokumentacja technologiczna; formy organizacyjne montażu.

Laboratory classes:

Laboratorium: wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych i realizacji operacji obróbkowych; ocena wpływu sztywności i sposobu mocowania elementów toczonych na ich dokładność wymiarowo-kształtową; wyznaczanie technicznej normy czasu pracy w technologii budowy maszyn metodą badawczo-pomiarową i analityczno¬obliczeniową; wspomagane komputerowo programowanie operacji technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in laboratory classes 16 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.75 ocena z laboratorium + 0.25 ocena z kolokwium z wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Choroszy B.: Technologia maszyn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
2. Dobrzański T.: Uchwyty obróbkowe. Poradnik konstruktora. WNT, Warszawa 1987.
3. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, Warszawa 2003.
4. Feld M.: Technologia budowy maszyn. WNPWN, Warszawa 1995.
5. Łabędz J.: Projektowanie procesów technologicznych obróbki. Zagadnienia ogólne. Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.
6. Łabędz J.: Laboratorium z technologii budowy maszyn. Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None