Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie spajania
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-703-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Góral Tomasz (tgoral@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
dr inż. Góral Tomasz (tgoral@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie technologii spajania. BM1A_K02, BM1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie opracować proces technologiczny łączenia elementów dla wybranych metod spajania i cięcia termicznego. BM1A_U12, BM1A_U24 Test,
Report
M_U002 Umie dobrać materiały dodatkowe oraz technologiczne parametry spawania i cięcia termicznego. BM1A_U12, BM1A_U24, BM1A_U22, BM1A_U02 Test,
Report
M_U003 Umie skompletować zestawy urządzeń do poszczególnych metod łączenia i cięcia materiałów. BM1A_U24, BM1A_U22 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod spajania i cięcia termicznego materiałów i bezpiecznego prowadzania prac spawalniczych. BM1A_W14, BM1A_W13, BM1A_W16, BM1A_W11 Test,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zasad działania i budowy urządzeń wykorzystywanych w technologii spajania. BM1A BM1A_W09, BM1A_W06 Test,
Participation in a discussion
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie zasad doboru materiałów dodatkowych oraz technologicznych parametrów spawania i cięcia termicznego. BM1A_W14, BM1A_W13, BM1A_W16 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie technologii spajania. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie opracować proces technologiczny łączenia elementów dla wybranych metod spajania i cięcia termicznego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać materiały dodatkowe oraz technologiczne parametry spawania i cięcia termicznego. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie skompletować zestawy urządzeń do poszczególnych metod łączenia i cięcia materiałów. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod spajania i cięcia termicznego materiałów i bezpiecznego prowadzania prac spawalniczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zasad działania i budowy urządzeń wykorzystywanych w technologii spajania. BM1A + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie zasad doboru materiałów dodatkowych oraz technologicznych parametrów spawania i cięcia termicznego. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Technologia spajania – wykład

1.Ogólne wprowadzenie do technologii spajania (terminologia, podział metod spajania, rodzaje złączy). Zagrożenia występujące w pracach spawalniczych i metody zabezpieczania się przed nimi.
2. Wybrane łukowe metody spawania (MIG/MAG, TIG, elektrodą otuloną). Wpływ technologicznych parametrów i doboru materiałów dodatkowych w łukowych metodach spawania na właściwości i jakość złącza spawanego.
3. Spawanie gazowe. Termiczne metody cięcia metali. Zjawiska cieplne występujące podczas spawania. Niezgodności spawalnicze i metody kontroli jakości połączeń spawanych.
4. Technologie zgrzewania, lutowania. Spawalnicze źródła prądu oraz metody regulacji technologicznych parametrów spawania.

Laboratory classes:
Technologia spajania – laboratoria

1. Bezpieczne prowadzenie prac spawalniczych.
2. Technologia spawania metodą MIG/MAG.
3. Technologia spawania stali i metali nieżelaznych metodą TIG (metoda 141 wg PN EN24063).
4. Technologia spawania metali elektrodą otuloną (metoda 111 wg PN EN24063).
5. Technologia zgrzewania punktowego (metoda 21 wg PN EN24063).
6. Technologia spawania i cięcia płomieniem acetylenowo tlenowym (metoda 311 wg PN EN24063) oraz inne zastosowania tego płomienia.
7. Cięcie plazmowe.
8. Wyznaczanie warunków technologicznych spawania stali węglowych i o ograniczonej spawalności.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in laboratory classes 16 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 16 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = Średnia ocen z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu matematyki, chemii, materiałoznawstwa, zapisu
konstrukcji, wytrzymałości materiałów, metrologii 1 i obróbki ubytkowej.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo t.1; praca zbiorowa pod redakcją J. Pilarczyka. WNT,
Warszawa 2003.
2. Poradnik Inżyniera Spawalnictwo t.2; praca zbiorowa pod redakcją J. Pilarczyka. WNT,
Warszawa 2005.
3. Ferenc K.: Spawalnictwo . WNT, Warszawa 2007.
4. Cary H.B., Helzer S.C.: Modern Welding Technology. Sixth edition. Pearson Prentice Hall, New
Jersey 2005.
5. Sacks R.J., Bohnart E.R.: Welding: principles and practices. Third edition, McGraw-Hill, New
York 2005.

Literatura uzupełniająca:
1. Pilarczyk J., Pilarczyk J.: Spawanie i napawanie elektryczne metali. Wyd. Śląsk, Katowice 1996.
2. Skorupa A., Bal M., Haduch J.: Techniki spawalnicze w budowie i eksploatacji maszyn. Wyd.
AGH, Kraków 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zalecana obecność na wykładach. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.