Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria zarządzania
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-707-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
dr inż. Magiera Tomasz (magiera@agh.edu.pl)
Ruta Hubert (hubert.ruta@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty BM1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu BM1A_K01 Execution of a project,
Execution of exercises
Skills
M_U001 potrafi interpretować przepisy i normy z zakresu zarządzania jakością Presentation,
Scientific paper
M_U002 posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, materiałowymi i sprzętowymi BM1A_U07 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U003 potrafi stosować normy ISO 9000 do wprowadzania systemu zarzadzania w organizacji BM1A_U20 Activity during classes,
Essays written during classes
M_U004 potrafi przygotować dokumentację systemu zarządzania jakością wg ISO 9000 Activity during classes,
Essay,
Project
M_U005 potrafi przeprowadzić audit jakości w organizacji BM1A_U23 Scientific paper,
Report
M_U006 potrafi stasować narzędzia i metody w zarządzaniu jakością Presentation
M_U007 umiejętność opracowania procedur w systemie zarządzania jakością BM1A_U23 Project
M_U008 potrafi opracować deklarację zgodności dla wybranej maszyny lub urzadzenia technicznego BM1A_U21 Project
Knowledge
M_W001 zna i rozumie ogólne zasady podejścia procesowego w systemach zarządzania jakością w organizacji BM1A_W17 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 zna i rozumie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi BM1A_W18 Scientific paper
M_W003 zna i rozumie wzajemne powiązania między procesami w organizacji BM1A_W18 Test,
Presentation
M_W004 zna normy ISO 9000 i umie je stosować BM1A_W18 Test,
Presentation
M_W005 zna i rozumie zasady przeprowadzania auditu jakości w organizacji Test,
Participation in a discussion
M_W006 zna i rozumie zasady oceny zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i norm Test,
Presentation
M_W007 zna, rozumie i umie stosować narzędzia statystyczne w systemach zarządzania jakością Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi interpretować przepisy i normy z zakresu zarządzania jakością + - - - - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, materiałowymi i sprzętowymi + - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi stosować normy ISO 9000 do wprowadzania systemu zarzadzania w organizacji - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi przygotować dokumentację systemu zarządzania jakością wg ISO 9000 - - - - - + - - - - -
M_U005 potrafi przeprowadzić audit jakości w organizacji - - - - - + - - - - -
M_U006 potrafi stasować narzędzia i metody w zarządzaniu jakością - - - - - + - - - - -
M_U007 umiejętność opracowania procedur w systemie zarządzania jakością - - - - - + - - - - -
M_U008 potrafi opracować deklarację zgodności dla wybranej maszyny lub urzadzenia technicznego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie ogólne zasady podejścia procesowego w systemach zarządzania jakością w organizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie wzajemne powiązania między procesami w organizacji + - - - - + - - - - -
M_W004 zna normy ISO 9000 i umie je stosować - - - - - + - - - - -
M_W005 zna i rozumie zasady przeprowadzania auditu jakości w organizacji + - - - - + - - - - -
M_W006 zna i rozumie zasady oceny zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i norm + - - - - + - - - - -
M_W007 zna, rozumie i umie stosować narzędzia statystyczne w systemach zarządzania jakością - - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Wykład

1. Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w organizacji.
2. Założenia do podejścia procesowego zawarte w PN EN ISO 9001.
3. Definicje związane z procesami. Cele procesów.
4. Zarzadzanie zasobami ludzkimi, sprzetowymi i materiałowymi.
5. Metody realizacji procesów.
6. Podział procesów w organizacji i wzajemne powiązania między nimi.
7. Dokumentacja systemu zarządzania jakością w ujęciu procesowym.
8. Normy ISO 9000. Historia, podział, stosowanie.
9. Podstawowe pojęcia dotyczące jakości.
10. TQM
11. Audity jakości.
12. System jakości w procedurach oceny zgodności
13. Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością.
14. Ocena zgodności na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych urządzeń.
15. Deklaracja zgodności. Kryteria oceny zgodności

Seminar classes:

Seminaria

1. Zastosowanie narzędzi statystycznych w systemach zarządzania jakością.
2. Analiza Pareto.
3. Diagramy Ishikawy.
4. FMEA.
5. Mapy procesów.
7. Badanie satysfakcji klienta.Koncepcja zarządzania związkami z klientem CRM (Customer Relationship Management).
8. CSI (Customer Satisfaction Index) – współczynnik zadowolenia klienta.
9. Statystyczne sterowanie procesem (SPC)
10. Opracowanie wybranych dokumentów systemu zarządzania jakością.
11. Opracowanie procedur dotyczących systemu zarządzania jakoscią.
12. Opracowanie deklaracji zgodności dla wybranej maszyny lub urządzenia technicznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Participation in lectures 16 h
Participation in seminar classes 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z kolokwium i prezentacji

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością-teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002.
2. Lock D.: Zarzadzanie jakością.PWN, W-wa 2002
3. Wolniak R., Skotnicka B.:Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
4. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka.
Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
5. Wolniak R., Skotnicka B.: Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak