Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Eksploatacja maszyn
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-709-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
dr inż. Heinrich Małgorzata (heinrich@agh.edu.pl)
dr inż. Jasica Grażyna (jasica@agh.edu.pl)
Wędrychowicz Dariusz (dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się, ma swiadomość wagi rozwiązywanych problemów i odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. BM1A_K02, BM1A_K01, BM1A_K04, BM1A_K03 Activity during classes,
Oral answer
M_K002 Student jest przygotowany do kreatywnej działalności w obszarze eksploatacji i właściwie określać priorytety realizowanych zadań z tego obszaru. BM1A_K05 Test
M_K003 Student ma świadomość o roli techniki i zagrożeń wynikających z eksploatacji maszyn oraz zna potrzebę opanowania umiejętności współpracy z ludźmi i kierowaniem pracy zespołu. BM1A_K04, BM1A_K03 Activity during classes,
Oral answer
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji, interpretować je i wyciągać wnioski posługując się metodami statystyki matematycznej, oraz techniki inrmacyjno-komunikacyjne współpracując w zespołach badawczych. BM1A_U04, BM1A_U01, BM1A_U07, BM1A_U09 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_U002 Student potrafi korzystać z narzędzi informatycznych, przeprowadzać eksperymenty i symulacje komputerowe formułując zagadnienia w sposób systemowy. BM1A_U11, BM1A_U10, BM1A_U17 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_U003 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów niezawodności bezpieczeństwa i eksploatacji systemów technicznych. BM1A_U24, BM1A_U22 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_U004 Student posiada zaawansowaną wiedzę i umiejęności z zakresu modelowania problemów w eksploatacji maszyn i umie wykorzystać je w procesach zarządzania, w tym w zarządzaniu jakością. BM1A_U23, BM1A_U17 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_U005 Student potrafi formułować hipotezy związane z problemami inżynierskimi w eksploatacji maszyn i w ich rozwiązywaniu potrafi korzystać z technologii internetowych. BM1A_U01, BM1A_U09 Activity during classes,
Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z matematyki i informatyki w zakresie obliczeń inżynierskich. BM1A_W05, BM1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej, projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. BM1A_W09, BM1A_W08 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Student ma podstawową teoretyczną wiedzę w zakresie modelowania i projektowania eksploatacji układów mechanicznych BM1A_W12, BM1A_W11, BM1A_W10 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W004 Student ma wiedzę o cyklu życia obiektów i systemów technicznych oraz zna podstawowe metody rozwiązywania formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem w eksploatacji maszyn. BM1A_W17, BM1A_W15, BM1A_W18 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W005 Student zna oprogramowanie inżynierskie i potrafi wykorzystać je w zakresie optymalizacji procesów eksploatacji. BM1A_W16 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się, ma swiadomość wagi rozwiązywanych problemów i odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student jest przygotowany do kreatywnej działalności w obszarze eksploatacji i właściwie określać priorytety realizowanych zadań z tego obszaru. + - - - - + - - - - -
M_K003 Student ma świadomość o roli techniki i zagrożeń wynikających z eksploatacji maszyn oraz zna potrzebę opanowania umiejętności współpracy z ludźmi i kierowaniem pracy zespołu. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji, interpretować je i wyciągać wnioski posługując się metodami statystyki matematycznej, oraz techniki inrmacyjno-komunikacyjne współpracując w zespołach badawczych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z narzędzi informatycznych, przeprowadzać eksperymenty i symulacje komputerowe formułując zagadnienia w sposób systemowy. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów niezawodności bezpieczeństwa i eksploatacji systemów technicznych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Student posiada zaawansowaną wiedzę i umiejęności z zakresu modelowania problemów w eksploatacji maszyn i umie wykorzystać je w procesach zarządzania, w tym w zarządzaniu jakością. - - - - - + - - - - -
M_U005 Student potrafi formułować hipotezy związane z problemami inżynierskimi w eksploatacji maszyn i w ich rozwiązywaniu potrafi korzystać z technologii internetowych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z matematyki i informatyki w zakresie obliczeń inżynierskich. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej, projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową teoretyczną wiedzę w zakresie modelowania i projektowania eksploatacji układów mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę o cyklu życia obiektów i systemów technicznych oraz zna podstawowe metody rozwiązywania formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem w eksploatacji maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna oprogramowanie inżynierskie i potrafi wykorzystać je w zakresie optymalizacji procesów eksploatacji. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Teoria eksploatacji i systemy działaniowe.
2. Systemy i procesy eksploatacji w układzie człowiek, maszyna i środowisko.
3. Zasady modelowania systemowego.
4. Modele prakseologiczne i cybernetyczne w sterowaniu eksploatacją maszyn i urządzeń.
5. Systemy użytkowania i obsługiwania.
6. Formułowanie problemów decyzyjnych w eksploatacji maszyn. Modele ocenowe i decyzyjne.
7. Oceny stanów zdatności obiektów technicznych w aspekcie niezawodnościowym.
8. Obiekty nieodnawialne i odnawialne.
9. Ocena niezawodności i struktury niezawodnościowe.
10. Nadmiary funkcjonalne i niezawodnościowe w eksploatacji maszyn.
11. Analityczne i symulacyjne modele w ocenie niezawodności.
12. Charakterystyki eksploatacyjne w użytkowaniu i obsługiwaniu maszyn.
13. Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn.
14. Projektowanie systemów eksploatacji.
15. Zarządzanie i ocena efektywności procesów eksploatacji.
16. Elementy teorii masowej obsługi.

Seminar classes:

1. Modele ocenowe, szacowanie niezawodności obiektów odnawialnych i nieodnawialnych. Wyznaczanie wartości charakterystyk niezawodnościowych.
2. Ocena wartości parametrów strumienia uszkodzeń i napraw oraz funkcji wiodącej rozkładów. Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa poprawnej pracy.
3. Testowanie hipotez statystycznych. Testy parametryczne i nieparametryczne.
4. Algorytm faktoryzacji w ocenie niezawodności układów sieciowych.
5. Wyznaczanie wartości charakterystyk eksploatacyjnych.
6. Symulacyjne metody wyznaczania niezawodności systemów.
7. Zastosowanie łańcuchów, dendrytów i sieci prakseologicznych w ocenie systemów eksploatacji.
8. Cybernetyczny model decyzyjny w sterowaniu procesami eksploatacji. Wyznaczanie wskaźników eksploatacji systemów technicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in seminar classes 8 h
Contact hours 8 h
Preparation for classes 18 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa liczona jako średnia ważona oceny z kolokwium i odpowiedzi ustnej z tematyki wykładów i zajęć seminaryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

Recommended literature and teaching resources:

1. Birolini A.: Reliability Engineering – Theory and Practice. Berlin Heidelberg, Springer – Verlag, 1999.
2. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic Reliability Engineering. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1995.
3. Konieczny J.: Inżynieria systemów działania. Warszawa WNT, 1983.
4. Lenkiewicz W., Szybka J. (red.): Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. PAN, PNTTE, Warszawa 2010.
5. Szybka J.: Prognozowanie niezawodności urządzeń mechanicznych funkcjonujących w układach z rezerwą. Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None