Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie logistyką
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-711-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności na efekty przedsiębiorstwa oraz potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy BM1A_K02, BM1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania innym informacji o różnych osiągnięciach techniki oraz potarfi je przekazać w sposób zrozumiały BM1A_K06, BM1A_K07 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie na zadany temat oraz opracować jego dokumentację BM1A_U09, BM1A_U01, BM1A_U06, BM1A_U10 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper
M_U002 Potrafi przedstawić opracowane samodzielnie wykonane zadanie w zrozumiały sposób i w syntetycznej formie, a także przeprowadzić dyskusję nad przedstawionym tematem BM1A_U07, BM1A_U09, BM1A_U21, BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U23, BM1A_U06, BM1A_U10 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze logistyki, zna podstawowe ujęcia współczesnej logistyki oraz jej powiązania z zarządzaniem BM1A_W18, BM1A_W08, BM1A_W17 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Zna specyfikę zarządzania procesami logistycznymi, a w szczególności zasady, metody i modele zarządzania procesami obsługi klienta, zaopatrzenia, dystrybucji, magazynowania, utrzymywania zapasów BM1A_W13, BM1A_W18, BM1A_W08, BM1A_W17 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W003 Ma wiedzę o powiązaniach ekonomiki przedsiębiorstwa z logistyką procesów, ponadto zna mierniki oraz wskaźniki oceny efektywności procesów logistycznych BM1A_W15, BM1A_W18, BM1A_W08, BM1A_W17 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności na efekty przedsiębiorstwa oraz potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy + - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania innym informacji o różnych osiągnięciach techniki oraz potarfi je przekazać w sposób zrozumiały + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie na zadany temat oraz opracować jego dokumentację - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić opracowane samodzielnie wykonane zadanie w zrozumiały sposób i w syntetycznej formie, a także przeprowadzić dyskusję nad przedstawionym tematem - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze logistyki, zna podstawowe ujęcia współczesnej logistyki oraz jej powiązania z zarządzaniem + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna specyfikę zarządzania procesami logistycznymi, a w szczególności zasady, metody i modele zarządzania procesami obsługi klienta, zaopatrzenia, dystrybucji, magazynowania, utrzymywania zapasów + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o powiązaniach ekonomiki przedsiębiorstwa z logistyką procesów, ponadto zna mierniki oraz wskaźniki oceny efektywności procesów logistycznych + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Treść wykładów

1.Wstęp, klasyczne problemy logistyki
2.Klasyczne problemy zarządzania, powiązania zarządzania i logistyki
3.Analiza systemów logistycznych
4.Zarządzanie procesami zaopatrzenia
5.Zarządzanie dystrybucją w łańcuchu dostaw
6.Zarządzanie transportem w logistyce
7.Zarządzanie zapasami
8.Modele zamawiania i utrzymywania zapasów
9.Koszty związane z zapasami
10.Zarządzanie procesami magazynowymi
11.Zasady doboru środków transportu w procesach magazynowych
12.Wskaźniki pomiaru i oceny efektywności podsystemów logistycznych.

Seminar classes:
Treść zajęć seminaryjnych

1.W ramach zajęć seminaryjnych każdy student przygotowuje prezentację na wybrany temat z problematyki zarządzania procesami logistycznymi w odniesieniu do różnego typu przedsiębiorstw: produkcyjnych, usługowych oraz do centrów dystrybucyjnych i logistycznych.
2.Wybór dokonywany jest z listy tematów zaproponowanych przez prowadzącego zajęcia.
3.Bardzo oczekiwanym są propozycje indywidualne wynikające z zainteresowań studenta.
4.Prezentacje mają charakter multimedialny, a czas wystąpienia jest ograniczony do 15 minut.
5.Po każdym wystąpieniu przewidywana jest dyskusja.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in seminar classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 60% ocena ze sprawdzianu z wykładów + 40% ocena z prezentacji

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa, PWE 2010
2.Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne. Warszawa, PWE 2010
3.Harrison A., Hoek R.: Zarządzanie logistyką. Warszawa, PWE 2010
4.Kisperska – Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka. Poznań, ILiM 2009
5.Krawczyk S.: Logistyka – teoria i praktyka. T. 1 i 2. Warszawa, Difin 2011
6.Krzyżaniak S., Cyplik P.: Zapasy i magazynowanie. Tom 1. Zapasy. Poznań, ILiM 2008
7.Michlowicz E.: Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Kraków, Wydawnictwa AGH 2012
8.Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie. Tom 2. Magazynowanie. Poznań, ILiM 2008
9.Pfohl H.Ch.: Zarządzanie logistyką. Poznań, ILiM 1998
10.Womack J.P., Jones D.T.: Lean Thinking – szczupłe myślenie. Wrocław, Wydawnictwo ProdPress.com 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Na wykładach sprawdzana jest obecność. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu z wykładów.