Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materials news
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-2-019-CT-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ceramika techniczna i konstrukcyjna
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych; Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych; Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Rozumie potrzebę ochrony zabytków materialnych i konieczność ich konserwacji Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się; Potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej; Potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
Knowledge
M_W001 ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych ; ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów ; Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych; Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych; Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Rozumie potrzebę ochrony zabytków materialnych i konieczność ich konserwacji - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się; Potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej; Potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych ; ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów ; Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

general scope:
- MSE general overview
- structural intermetallics
- high entropy alloys
- thermoelectrics
- MAX phases
- smart structures
- shape memory materials
- bioinspired materials
- self-healing materials
- photocatalysts
- engineered nanoporous films

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0,1 frekwencja + 0,2 aktywność + 0,3 prezentacja + 0,4 test zaliczeniowy

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Ceramic matrix composites, Microstructure, Properties and Applications, ED. Low I.M. CRC Press (2006); Composite Materials. Functional Materials for Modern Technologies, Chung D.D.L., Springer (2002); recommended scientific literature

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None