Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Recent developments and applications of refractories (Dr hab. Janusz Zborowski)
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-2-021-CT-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ceramika techniczna i konstrukcyjna
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Zborowski Janusz (jzbo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Zborowski Janusz (jzbo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi przedstawić i uzasadnić argumenty w dyskusji CE2A_K08 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi zrozumieć , przeanalizować i zreferować treść publikacji angielskojęzycznej CE2A_U11 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna opisane w języku angielskim aktualne kierunki badań dotyczących rozwoju technologii wytwarzania ogniotrwałych CE2A_W13 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Zna podstawowe źródła, czasopisma i materiały konferencyjne, literatury angielskojęzycznej dotyczącej prac badawczych, technologii i zastosowań materiałów ogniotrwałych CE2A_W13 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi przedstawić i uzasadnić argumenty w dyskusji - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zrozumieć , przeanalizować i zreferować treść publikacji angielskojęzycznej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna opisane w języku angielskim aktualne kierunki badań dotyczących rozwoju technologii wytwarzania ogniotrwałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe źródła, czasopisma i materiały konferencyjne, literatury angielskojęzycznej dotyczącej prac badawczych, technologii i zastosowań materiałów ogniotrwałych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zaznajomienie się z aktualnymi kierunkami badań dotyczących rozwoju technologii wytwarzania i zastosowań materiałów ogniotrwałych

Uczestnicy referują w formie prezentacji wybrane zagadnienie opracowane na podstawie wskazanych wcześniej przez prowadzącego, względnie dołączonych z własnej inicjatywy referenta, publikacji ukazujących się w języku angielskim (case study).
W dyskusji omawiane są m. in. aspekty powiązania z fizykochemicznymi podstawami technologii, uniwersalności stawianych tez, zakresu zastosowań jak też umiejscowienia podejmowanego problemu w hierarchii ważności.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z pisemnego kollokwium i za przygotowaną prezentację przy uwzględnieniu aktywnego udziału w dyskusji i obecności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne czasopisma naukowe i fachowe, materiały konferencyjne oraz strony internetowe.
Wybrane do referowania i omawiania na seminarium publikacje ukazujące się aktualnie w czasopismach naukowych i fachowych oraz materiałach konferencyjnych będą dostarczane studentom w formie kserokopi i/lub elektronicznej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None