Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metodyka badań technicznych szkieł i powłok amorficznych
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-031-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych oraz ma świadoość odpowiedzialności za podejmowane decyzje Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi prawidłowo dobrać metodę badawczą oznaczania cech użytkowych wyrobów szklanych Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu metodyki badań wyrobów szklanych Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością, zakładowej kontroli jakości oraz certyfikacji wyrobów szklanych CE1A_W10 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych oraz ma świadoość odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi prawidłowo dobrać metodę badawczą oznaczania cech użytkowych wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu metodyki badań wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością, zakładowej kontroli jakości oraz certyfikacji wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane będą użytkowe właściwości wyrobów szklanych. Wymagania i metody badań wyrobów szklanych:
-budowlanych i innych stosowanych w budownictwie; bezpiecznych; ochronnych; szyb zespolonych; szkieł powlekanych; motoryzacyjnych;
-opakowań szklanych;
-gospodarczych; farmaceutycznych i technicznych.
Zakładowa kontrola jakości wyrobów. Świadectwa (certyfikaty) zgodności wyrobów z normą.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 5 h
Preparation for classes 30 h
Participation in seminar classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa=zaliczenie

OK=0,8P+0,1A+0,1U
gdzie;
P-prezentacja (referat)
A-aktywność na zajęciach
U-udział w dyskusji

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, tom 1 i 2, Wyd. Arkady, W-wa, 1987.
2.Meller M., Siwiński P.: Szkło budowlane, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2002
3.Normy: PN-EN, PN-ISO
4.Czasopisma: Szkło i Ceramika, Świat Szkła

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None