Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Odnawialne źródła energii
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-036-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, ekologiczne i ekonomiczne skutki działalności człowieka w poszukiwaniu, wykorzystywaniu i eksploatacji złoż z zakresu odnawialnych źródeł energii. Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić zalety oraz wady współczesnych i dawnych rozwiązań w dziedzinie alternatywnej energetyki. Student potrafi dokonać wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla poruszanego problemu OZE. Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student posiada umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz nowoczesnych metod ich pozyskiwania. Activity during classes,
Presentation,
Report
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o współczesnych trendach rozwojowych w zakresie odnawialnych źródeł energii. Activity during classes,
Report,
Presentation
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę konieczną do zrozumienia wybranych procesów produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz związanej z nimi emisją zanieczyszczeń. Activity during classes,
Presentation,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, ekologiczne i ekonomiczne skutki działalności człowieka w poszukiwaniu, wykorzystywaniu i eksploatacji złoż z zakresu odnawialnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić zalety oraz wady współczesnych i dawnych rozwiązań w dziedzinie alternatywnej energetyki. Student potrafi dokonać wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla poruszanego problemu OZE. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz nowoczesnych metod ich pozyskiwania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o współczesnych trendach rozwojowych w zakresie odnawialnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę konieczną do zrozumienia wybranych procesów produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz związanej z nimi emisją zanieczyszczeń. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zagadnienia seminaryjne

Energetyka konwencjonalna. Energetyka alternatywna. Energetyka jądrowa i jej wykorzystanie. Hydroenergetyka i jej wykorzystanie. Energia wiatru i jej wykorzystanie. Energia promieniowania słonecznego i jej wykorzystanie. Pasywne i aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej. Ogniwa słoneczne. Energia geotermalna i jej wykorzystanie. Biomasa jako odnawialne źródło energii. Energia z biogazu. Aspekty ekologiczne i ekonomiczne pozyskiwania i użytkowania energii z różnych źródeł.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 18 h
Participation in fieldworks 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta za wygłoszony referat, obecność na zajęciach oraz aktywność studenta na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W ramach dwóch lub trzech zajęć studenci uczestniczą w zajęciach terenowych odbywających się w zakładach/firmach wykorzystujących OZ w produkcji energii (wodna, biogaz, słońce).

Recommended literature and teaching resources:

W. Lewandowski; Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa, 2006.
R. Neya (praca zbiorowa); Energia odnawialna w ochronie środowiska, WIGSMiE PAN, Kraków, 2000.
J. Cieśliński, J. Mikielewicz, Niekonwencjonalne źródła energii, WPG, Gdańsk, 1996.
Materiały konferencyjne, Konferencja – 2007, Energia odnawialna w zastosowaniach, Gdańsk 2007.
R. Tytko, Odnawialne źródła energii, Skrypt ZSE nr 1, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None