Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nowoczesne systemy dociepleń
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-039-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest świadomy, że zrównoważona gospodarka energią cieplną w ulęciu lokalnym ma wpływ na globalny stan środowiska naturalnego i warunków życia na ziemi. CE1A_K02
Skills
M_U001 Sudent posiada umiejętność analizy i interpretowania zjawisk na podstawie obserwacji i wyników pomiarów CE1A_U02 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę wystarczającą do samodzielnego zaprojektowania systemu izolacji budynków oraz wskazania słabych punktów rozwiązań w istniejących budynkach CE1A_W07 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Project
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk cieplnych oraz przepływów energii oraz potrafi wykonać potrzebne obliczenia. CE1A_W05 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest świadomy, że zrównoważona gospodarka energią cieplną w ulęciu lokalnym ma wpływ na globalny stan środowiska naturalnego i warunków życia na ziemi. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Sudent posiada umiejętność analizy i interpretowania zjawisk na podstawie obserwacji i wyników pomiarów - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę wystarczającą do samodzielnego zaprojektowania systemu izolacji budynków oraz wskazania słabych punktów rozwiązań w istniejących budynkach - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk cieplnych oraz przepływów energii oraz potrafi wykonać potrzebne obliczenia. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W toku zajęć studenci poznają materiały i rozwiązania stosowane jako materiały termoizolacyjne dla budownictwa. Przedmiot poszerza podstawową wiedzę o budowlanych materiałach termoizolacyjnych oraz nowoczesnych systemach dociepleń i zasadach ich projektowania w świetle narastającego kryzysu energetycznego i pojawiającego się trendu budownictwa zeroenergetycznego. Przedstawiane są typowe sposoby projektowania izolacji cieplnej oraz doboru materiałów pod konkretne zastosowania. Przedstawiane są również systemy i sposoby wentylacji pomieszczeń w aspekcie minimalizowania strat energii. Omawia się efekty współoddziaływania materiałów w rozwiązaniach systemowych. Wskazuje się konsekwencje typowych błędów w opracowaniu systemów dociepleń, izolacji, wentylacji i w wykonawstwie. Przedstawiany jest zakres stosowania materiałów termoizolacyjnych dla budownictwa, rodzaje izolacyjnych materiałów włóknistych, komórkowych, sypkich, kruszywa lekkie do wykonywania betonów termoizolacyjnych oraz sposoby obliczania strat cieplnych budynków. Omawiane są błędy w wykonawstwie i ich konsekwencje.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 40 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena przygotowanej pracy pisemnej,
Ocena zrealizowanego projektu izolacji cieplnej,
Ocena sprawozdania zawierającego obliczenia przeprowadzone na podstawie danych zebranych w trakcie zajęć oraz ich analizę.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

B. Stefański: Budownictwo ogólne t1. Warszawa, Arkady 2005
E. Osiecka: Materiały budowlane. Warszawa, Wyd. Politechniki Warszawskiej 2005
J. Małolepszy (red): Materiały budowlane. Kraków, UWN-D 2008
E. Szymański: Materiały budowlane. Warszawa WSiP 2003
Pogorzelski J. A: Fizyka cieplna budowli, Warszawa PWN 1976
Czasopismo branżowe „Izolacje”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None