Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały budowlane w ochronie środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-045-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi przewidzieć wpływ i skutki stosowanych materiałów budowlanych na środowisko i człowieka. CE1A_K02 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper
Skills
M_U001 Student potrafi prawidłowo identyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i stosowania materiałów budowlanych CE1A_U11, CE1A_U08 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi posługiwać się zasadami zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych. CE1A_U11, CE1A_U08 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student zdobywa wiedzę związaną z wpływem produkcji i stosowania materiałów budowlanych na otaczające środowisko naturalne. Poznaje zasady zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych. CE1A_W08 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi przewidzieć wpływ i skutki stosowanych materiałów budowlanych na środowisko i człowieka. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi prawidłowo identyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i stosowania materiałów budowlanych - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się zasadami zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zdobywa wiedzę związaną z wpływem produkcji i stosowania materiałów budowlanych na otaczające środowisko naturalne. Poznaje zasady zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. Recykling materiałów budowlanych

  a. Recykling świeżej mieszanki betonowej, zamknięty obieg wody technologicznej,
  b. Recykling betonu,
  c. Azbest – zagrożenia i sposoby utylizacji,
  d. Recykling ceramicznych materiałów budowlanych
  e. Immobilizacja odpadów niebezpiecznych w betonie.

 2. Podstawowe informacje o relacjach przemysł materiałów budowlanych – środowisko

  1. Eksploatacja złóż surowców do produkcji materiałów budowlanych (rozpoczęcie, eksploatacja, rekultywacja),
  2. Odpady przemysłowe jako surowce dla przemysłu materiałów budowlanych,
  3. Paliwa alternatywne w przemyśle materiałów budowlanych, Protokół z Kyoto – problemy emisji CO2,
  4. Oddziaływanie zakładów produkujących materiały budowlane na środowisko naturalne,
  5. Bezpieczne deponowanie odpadów w materiałach budowlanych, immobilizacja metali ciężkich w materiałach budowlanych

 3. Materiały budowlane w ochronie wód

  a. Materiały budowlane w konstrukcjach oczyszczalni ścieków.
  b. Unieszkodliwianie odpadów ściekowych w procesach produkcji materiałów budowlanych.
  c. Materiały budowlane w gospodarowaniu wodami powierzchniowymi.
  d. Ekrany przeciwfiltracyne

 4. Materiały budowlane a ochrona powietrza

  a. Odpylanie spalin przemysłowych i utylizacja produktów z odpylania.
  b. Odsiarczanie spalin przemysłowych i utylizacja produktów z odsiarczania.

 5. Materiały budowlane w ochronie przed promieniowaniem

  a. Radioaktywność materiałów budowlanych.
  b. Bariery antyradiacyjne.

 6. Dom energooszczędny

  a. Dom energooszczędny – fundamenty i ściany,
  b. Dom energooszczędny – poddasze i dach
  c. Dom energooszczędny – drzwi i okna
  d. Dom energooszczędny – instalacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 10 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,6Kz+03R+0,1A

gdzie
Kz-ocena z kolokwium zaliczeniowego
R-ocena z wygłoszenia referatu
A-ocena z aktywności na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Dyrektywa 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca po raz dwudziesty szósty dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (nonylofenolu, etoksylowanego nonylofenolu i cementu)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. (DzU.2004.168.1762 ze zmianami DzU.2005.39.372) „W sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów.
3. inne aktualne rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy, Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami
(dostępne na: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html),
4. Z. Giergiczny, G. Łój i inni, Beton przyjazny środowisku, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego, Kraków 2008;
5. Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Małolepszy J., Olejarz J., Technologia budowlanych materiałów wiążących. Część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979.
6. Peukert S., Cementy powszechnego użytku i specjalne. Podstawy produkcji, właściwości i zastosowanie, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2000.
7. Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Małolepszy J., Technologia budowlanych materiałów wiążących. Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983
8. Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J., Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Wydawnictwo Górażdże Cement, Opole 2000.
9. Gruener M., Korozja i ochrona betonu, Arkady, Warszawa 1983.
10. Kurdowski W., Chemia cementu, PWN, Warszawa 1991.
11. Kurdowski W., Chemia materiałów budowlanych, Skrypt Uczelniany AGH nr 1698, Kraków 2000.
12. Kurdowski W., Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu, Monografia 106, Politechnika Krakowska, Kraków 1990.
13. A. Kotabka – Pendias, H. Pendias „Biogeochemia pierwiastków śladowych” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993;
14. F. Albert Cotton, G. Wilkinson, Paul L. Gaus (tłumaczenie Jerzy Kuryłowicz) “Chemia nieorganiczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 Warszawa;
15. A. Polański „Geochemia i surowce mineralne” Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1974;
16. Z. M. Migaszewski, A. Gałuszka „Zarys Geochemii Środowiska” Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003;
17. L. Chodyniecka, W. Gabzdyl, T. Kapuściński „Mineralogia i petrografia dla górników” Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1993;
18. Materiały konferencyjne z cyklicznej konferencji Dni Betonu (2000, 2002, 2004, 2006, 2008 i następne),
19. Materiały konferencyjne z cyklicznej konferencji WASCON,
20. Materiały konferencyjne z cyklicznej konferencji „Popioły z energetyki”
21. Inne materiały konferencyjne zbieżne z tematyką zajęć,
22. Czasopisma :
• Cement Wapno Gips,
• Cement Wapno Beton,
• Zement Kalk Gips,
• Cement and Concrete Research
• Czasopismo “Murator”
• Czasopismo “MuratorPlus”
• Czasopismo “Materiały Budowlane”
• Kwartalnik “Budownictwo Technologie Architektura”
• Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None