Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rentgenografia w ceramice i inżynierii materiałów
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-048-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Adamczyk Anna (aadamcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Adamczyk Anna (aadamcz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi rozwiązywać postawione przed nim zadania samodzielnie oraz w zespole, biorąc odpowiedzialność za wspólną pracę zespołu. CE1A_K04 Activity during classes,
Presentation,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi zaproponować właściwe metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie do rozwiązania problemów związanych z szeroko pojetą strukturą materiałów oraz ich składem fazowym ilościowym i/lub jakościowym. CE1A_U10 Activity during classes,
Presentation,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę pozwalająca mu zastosować odpowiednie oprogramowanie do analizy danych otrzymanych z pomiarów rentgenograficznych CE1A_W03 Activity during classes,
Presentation,
Involvement in teamwork
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, ich mozliwości badawczych i ograniczeń. CE1A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi rozwiązywać postawione przed nim zadania samodzielnie oraz w zespole, biorąc odpowiedzialność za wspólną pracę zespołu. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaproponować właściwe metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie do rozwiązania problemów związanych z szeroko pojetą strukturą materiałów oraz ich składem fazowym ilościowym i/lub jakościowym. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę pozwalająca mu zastosować odpowiednie oprogramowanie do analizy danych otrzymanych z pomiarów rentgenograficznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, ich mozliwości badawczych i ograniczeń. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego w badaniach ciał krystalicznych: wybrane metody – możliwości i ograniczenia

1. Podstawowe pojęcia krystalograficzne.
2. Promieniowanie X – żródło oraz zjawiska zachodzące przy prześciu pr. X przez materię.
3.Nateżenie wiązki promieniowania rentgenowskiego, reguły wygaszeń, okreslanie typu komórek brawesowskich.
4.Teorie dyfrakcji promieni X na ciałach krystalicznych.
5.Rentgenowska Fazowa Analiza Jakościowa I- zajęcia w Pracowni Dyfrakcji Rentgenowskiej.
6.Rentgenowska Fazowa Analiza Jakościowa II- zajęcia w Pracowni Dyfrakcji Rentgenowskiej.
7.Podstawy Rentgenowskiej Fazowej Analizy Ilościowej.
8.Obliczenia parametrów sieciowych – badania roztworów stałych.
9.Od metody obracanego monokryształu do dyfraktometru czterokołowego – badania monokryształów.
10.Badania monokryształów – wizyta w Pracowni Dyfrakcji Rentgeniowskiej, obserwacja pracy dyfraktometru czterokołowego oraz możliwości aplikacyjne oprogramowania dyfraktometru.
12.Prezentacje studentów.
13.Prezentacje studentów.
14.Prezentacje studentów.
15. Zaliczenie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 2 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 11 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena z przygotowanej i przedstawionej na zajęciach prezentacji, z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie oceny o pół stopnia. Pięć nieobecności nieusprawiedliwionych skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw matematyki, umiejętność pracy z pakietem Office.

Recommended literature and teaching resources:

1.Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, „Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej”, PWN
2.Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, „Podstawy krystalografii" Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003
3.J. Chojnacki „Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej’’, PWN
4.P. Luger “Rentgenografia strukturalna monokryształów” PWN 1989
5.M. Handke, M. Rokita, A. Adamczyk „Krystalografia i krystalochemia dla ceramików” Wydawnictwa AGH 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Studenci nie muszą znać podstawowych pojęć krystalograficznych, ponieważ sa one wprowadzane na pierwszych zajęciach. Dodatkowo studenci starszych lat są już po kursie krystalografii, natomiasy studenci II roku mają zajęcia z krystalografii prowadzone równolegle z omawianym przedmiotem.