Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki programowania
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-056-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Wierzba Bartłomiej (bwierzba@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Wierzba Bartłomiej (bwierzba@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi napisać oraz skompilować prosty program w języku C++ Activity during classes,
Test
M_U003 Student potrafi wykorzystać wybrane środowisko programistyczne C++ Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku C++ CE1A_W03 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego CE1A_W03 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi napisać oraz skompilować prosty program w języku C++ + - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać wybrane środowisko programistyczne C++ - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku C++ + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Seminar classes:
 1. Programowanie obiektowe a strukturalne

  porównanie programowania strukturalnego z obiektowym, najważniejsze różnice.

 2. Słowa kluczowe, typy danych

  Podstawowe słowa kluczowe; typy danych; zmienne tablicowe, tablice jedno- i wielowymiarowe;

 3. konstruktory i destruktory

  konstruktory i destruktory obiektów;

 4. Operatory

  operatory: arytmetyczne, relacyjne, logiczne, bitowe; instrukcje przypisania; instrukcje warunkowe proste i złożone; instrukcje wyboru; konstruowanie wyrażeń logicznych;

 5. Instrukcje iteracyjne

  instrukcje iteracyjne: while i do..while, instrukcja for; wskaźniki: arytmetyka wskaźnikowa, wskaźniki a tablice; struktury i unie;

 6. komunikacja z obiektami

  komunikacja z obiektami: funkcje składowe i zaprzyjaźnione, zmienna this;

 7. dziedziczenie

  dziedziczenie: konstruowanie obiektów klasy pochodnej, funkcje wirtualne, klasy abstrakcyjne i fundamentalne;

 8. Podstawowe pojęcia języka C++

  Podstawy programowania w języku C++: struktura programu, pliki źródłowe, preprocesor, identyfikacja danych; narzędzia wspomagające programowanie: kompilator, linker, debugger; pliki nagłówkowe i zasady ich stosowania; najistotniejsze elementy języka C++;

 9. programowanie strukturalne

  programowanie strukturalne – przykładowe programy (rozwiązanie drugiego prawa Ficka);

 10. Dynamiczne operacje na pamięci

  dynamiczne przypisywanie i zwalnianie pamięci: operatory new i delete; funkcje: przekazywanie argumentów, referencje, przeciążanie funkcji, wskaźniki;

 11. programowanie rekurencyjne

  programowanie rekurencyjne – przykładowe programy (metody odwrotne dotyczące znajdowania współczynników dyfuzji).

 12. Wprowadzenie do programowania obiektowego w języku C++

  Wprowadzenie do programowania obiektowego w języku C++: podstawowe pojęcia: klasa, hermetyzacja, dziedziczenie, przeciążanie funkcji i operatorów, polimorfizm, obiekt;

 13. Obiekty

  projektowanie klas, strukturalizacja, hermetyzacja i komunikacja, metody, wewnętrzna struktura obiektów;

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwiów

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne: Informatyka

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, 1996 lub nowsze.
2. Stephen Prata, Język C++. Szkoła programowania. Helion 2006.
3. Ogólnodostępne podręczniki do języka C++.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak