Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Eksploatacja materiałów ogniotrwałych
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-060-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Drygalska Ewa (ewa.drygalska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Drygalska Ewa (ewa.drygalska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji CE1A_K02 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_K002 Potrafi myśleć i rozwiązywać pojawiające się problemy w pracy CE1A_K02 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Skills
M_U001 Posiada umiejętność oznaczania podstawowych właściwości użytkowych tworzyw ogniotrwałych CE1A_U05 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę warunków pracy wyłożeń ogniotrwałych w procesach technologicznych CE1A_U06 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych i technologicznych materiałów ogniotrwałych CE1A_W06 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W002 Ma wiedzę z zakresu zużywania się materiałów ogniotrwałych w procesach technologicznych przemysłu ceramicznego i stalowniczego CE1A_W06 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i rozwiązywać pojawiające się problemy w pracy - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność oznaczania podstawowych właściwości użytkowych tworzyw ogniotrwałych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę warunków pracy wyłożeń ogniotrwałych w procesach technologicznych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych i technologicznych materiałów ogniotrwałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu zużywania się materiałów ogniotrwałych w procesach technologicznych przemysłu ceramicznego i stalowniczego - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Poznanie podstawowych mechanizmów zużywania się wyłożeń ogniotrwałych podczas ich eksploatacji w urządzeniach cieplnych oraz zasad doboru rodzaju materiału do rzeczywistych warunków pracy.
– Rola oraz znaczenie materiałów ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych, ich właściwości użytkowe oraz związane z tym zasady ich stosowania. – 6 godz.
- Czynniki kształtujące warunki pracy oraz oddziaływania niszczące wyłożeń ogniotrwałych:oddziaływania termiczne, mechaniczne,chemiczne – 6 godz.
- Typowe objawy zużywania się wyłożeń ogniotrwałych i ich przyczyny: korozja czołowa,łuszczenie,narastanie wewnętrzne i zewnętrzne. – 2 godz.
Referaty: – 16 godz.
- Metody badań odporności materiałów ogniotrwałych na oddziaływania niszczące:wytrzymałość mechaniczna: właściwości termomechaniczne, odporność na ścieranie,odporność na zmiany temperatury, odporność korozyjna.
- Procesy technologiczne oraz warunki pracy i zużywanie się wyłożeń ogniotrwałych w wybranych dziedzinach wytwórczości przemysłowej:- metalurgii żelaza i stali, miedzi, przemyśle ceramicznym, szklarskim, cementowym oraz innych urządzeniach cieplnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

kolokwium (40%), referat (40%), aktywność na seminarium (20%)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień z zakresu ogólnej technologii ceramiki, chemii ogólnej, chemii fizycznej, chemii krzemianów

Recommended literature and teaching resources:

1.Piech J.: Piece ceramiczne i szklarskie. Wyd. AGH 2001
2.Piech J.: Wyłożenia ogniotrwałe pieców i urządzeń cieplnych. Wyd. AGH 1999
3.Nadachowski F.: Zarys technologii materiałów ogniotrwałych. Katowice, Śl.
Wyd.Techn.1995
4.Piech J., Szczerba J.: Materiały ogniotrwałe w piecach obrotowych przemysłu
cementowego Poradnik użytkownika Kraków -Ropczyce, Wyd.ZM Ropczyce S.A
1996
5.Pawłowski S., Serkowski S., Materiały ogniotrwałe. Własności i zastosowanie w
urządzeniach przemysłowych. Gliwice SITPH, t.1 1996, t.2 1997
6.Ostrowski T.: Suszarnie i piece w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Katowice,
Śląsk, 1967
7.Kurdowski W.: Poradnik technologa przemysłu cementowego. Warszawa, Arkady
1981
8.Katalog informacyjny stosowania materiałów ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych
hutnictwa żelaza i stali
9.Katalog informacyjny stosowania materiałów ogniotrwałych w przemyśle metali
nieżelaznych
10.Katalog informacyjny Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.
11.Katalog informacyjny Wrocławskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych
12.Katalog informacyjny PMO “Komex”, Kraków
13.Katalog informacyjny VESUVIUS POLAND SPÓŁKA z.o.o.
14.Materiały konferencyjne oraz artykuły dostępne w czasopismach

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None