Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia ogólna - kurs rozszerzony
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-102-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Małecka Barbara (bmalecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Małecka Barbara (bmalecka@agh.edu.pl)
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozwiązuje w grupie złożone zadania chemiczne CE1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 rozumie przydatność wiedzy chemicznej CE1A_K05 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków CE1A_U01 Examination,
Test
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne z zakresu podstawowych praw chemii CE1A_U06 Examination,
Test
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i potrafi opisać ich przebieg za pomoca równań reakcji chemicznych CE1A_U06, CE1A_U01 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej, strukturę atomu wodoru i atomów wieloelektronowych w ujęciu mechaniki kwantowej CE1A_W01 Examination,
Test
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii CE1A_W01 Examination,
Test
M_W003 ma wiedzę w zakresie wiązań chemicznych występujących w związkach chemicznych CE1A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozwiązuje w grupie złożone zadania chemiczne - - - - - + - - - - -
M_K002 rozumie przydatność wiedzy chemicznej + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne z zakresu podstawowych praw chemii - - - - - + - - - - -
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i potrafi opisać ich przebieg za pomoca równań reakcji chemicznych + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej, strukturę atomu wodoru i atomów wieloelektronowych w ujęciu mechaniki kwantowej + - - - - + - - - - -
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii + - - - - + - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie wiązań chemicznych występujących w związkach chemicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe prawa i pojęcia w chemii. Granice stosowalności praw i pojęć. Krótka historia rozwoju zasadniczych koncepcji w chemii.
2. Elementy chemii jądrowej. Przemiany promieniotwórcze. Prawo rozpadu. Warunki trwałości jąder atomowych. Wpływ promieniowania na związki chemiczne.
3. Wprowadzenie do mechaniki kwantowej. Problem abstrakcyjnego opisu i wyobrażeń w świecie zjawisk kwantowych.
4. Istota dualizmu korpuskularno-falowego.
5. Funkcja falowa. Równanie Schrödingera. Statystyczny charakter praw Przyrody.
6. Atom wodoru. Część radialna i kątowa funkcji falowej. Sens fizyczny liczb kwantowych.
7. Poziomy energetyczne. Symetria orbitali atomowych. Oddziaływania magnetyczne w atomie. Spin i spinorbitale.
8. Atom wieloelektronowy. Przybliżenie jednoelektronowe.
9. Energia jonizacji i powinowactwo elektronowe. Konfiguracje elektronowe atomów. Zasada Pauliego i reguła Hunda.
10. Układ okresowy i jego znaczenie we współczesnej chemii. Okresowość właściwości pierwiastków i przyczyny odchyleń od okresowości.
11. Podstawy teorii orbitali molekularnych. Proste cząsteczki dwuatomowe. Typy orbitali molekularnych. Energia i symetria orbitali molekularnych.
12. Typy wiązań chemicznych w teorii orbitali molekularnych. Lokalizacja i delokalizacja wiązań chemicznych.
13. Proste cząsteczki wieloatomowe. Struktura geometryczna cząsteczek. Hybrydyzacja orbitali. Koncepcja VSEPR.
14. Koncepcja elektroujemności.
15. Stany materii a stany skupienia. Podstawowe właściwości gazów i cieczy. Ciecze anizotropowe. Ciała stałe.
16. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Wiązanie wodorowe.
17. Równowaga chemiczna. Roztwory elektrolitów. Teoria elektrolitów mocnych. Równowagi w roztworach elektrolitów.

Seminar classes:

Obliczenia wykorzystujące podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Nazewnictwo związków chemicznych. Zapis reakcji chemicznych. Pisanie połówkowych reakcji elektronowych. Uzgadnianie reakcji utleniania i redukcji. Wyprowadzanie wzorów chemicznych. Sposoby wyrażania zawartości składników w mieszaninach i roztworach. Przygotowywanie, rozcieńczanie i mieszanie roztworów. Obliczenia stechiometryczne na podstawie równań reakcji chemicznych. Stężenie i aktywność. Obliczanie składu równowagowego mieszanin gazowych. Przykłady zastosowania prawa równowagi chemicznej oraz reguły przekory. Zapisywanie reakcji dysocjacji elektrolitycznej dla mocnych i słabych elektrolitów. Obliczanie stopnia dysocjacji. Obliczanie stężeń jonów w roztworach mocnych i słabych elektrolitów. Obliczenia z wykorzystaniem pojęcia pH.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 227 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Participation in lectures 45 h
Participation in seminar classes 45 h
Preparation for classes 60 h
Realization of independently performed tasks 75 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 x średnia ocena seminarium + 0,6 x średnia ocena egzaminu (oceny
średnie oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w kilku terminach)

Prerequisites and additional requirements:

W trakcie wykładów odbywa się kolokwium połówkowe, z którego ocena wliczana jest do egzaminu końcowego (udział 0,2).

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Bielański – Podstawy chemii nieorganicznej, PWN Warszawa 2010
2. F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus – Chemia nieorganiczna – podstawy, PWN Warszawa 2002
3. L. Pajdowski – Chemia ogólna, PWN Warszawa, 1998
4. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN Warszawa 2009
5. W. Kołos, A. Sadlej – Atom i cząsteczka, WNT 2007
6. Obliczenia w chemii ogólnej, cz. I i II pod redakcją A. Małeckiego i A. Kozłowskiej-Róg, skrypt uczelniany AGH nr 1486 i 1487, wyd. AGH 1996
7. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, red. Z. Galus, PWN Warszawa 2006
8. Podstawy obliczeń chemicznych, W. Ufnalski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999
9. Obliczenia chemiczne, red. A. Śliwa, PWN Warszawa
10. Ogólnodostępne materiały dydaktyczne AGH – Podstawy obliczeń chemicznych
http://moodle.cel.agh.edu.pl/www/course/category.php?id=2/
11. Ogólnodostępne materiały dydaktyczne AGH – Podręczniki do chemii
http://open.agh.edu.pl/course/category.php?id=5"

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak