Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika inżynierska
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-105-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gara Paweł (pgara@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr inż. Hyla Paweł (hyla@agh.edu.pl)
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie CE1A_K03, CE1A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej CE1A_K03, CE1A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych brył oraz przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii CE1A_U03, CE1A_U09 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek CE1A_U03, CE1A_U09 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D CE1A_U03, CE1A_U09 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego, sposobach rysunkowego odwzorowania przedmiotów oraz dokumentacji rysunkowej, posiada niezbędną wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni CE1A_W03 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej CE1A_W03 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej CE1A_W03 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych brył oraz przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego, sposobach rysunkowego odwzorowania przedmiotów oraz dokumentacji rysunkowej, posiada niezbędną wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Odwzorowanie rysunkowe przedmiotów w rzutach – wprowadzenie.
  Rzut aksonometryczny, rzut prostokątny – podstawy

 2. Wprowadzenie do problematyki GI. Znormalizowane elementy rysunku technicznego

 3. Widoki i przekroje przedmiotów w rzutach prostokątnych – oznaczanie i kreskowanie przekrojów, przekroje przedmiotów symetrycznych, przekroje i widoki cząstkowe, kład przekroju

 4. Wymiarowanie przedmiotów na rysunku. Zasady i sposoby rozmieszczania wymiarów. Zasady wymiarowania

 5. Zapis tolerancji i pasowania wymiarów

 6. Oznaczenia chropowatości powierzchni. Zapis tolerancji kształtu i położenia

 7. Rysowanie połączeń maszynowych. Uproszczenia rysunkowe

 8. Rysunek wykonawczy oraz złożeniowy. Dokumentacja konstrukcyjna

 9. Schematy złożonych układów technicznych – podstawy rysowania

 10. Podstawy rysunku architektoniczno-budowlanego

 11. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD na przykładzie wybranych programów CAD 3D

 12. Widoki i przekroje przedmiotów w rzutach prostokątnych – zasady wykonywania i rodzaje przekrojów

 13. Rzuty prostokątne. Europejski układ rzutów prostokątnych

 14. Geometria wykreślna – obrazy elementów podstawowych (punkt, prosta, płaszczyzna), elementy przynależne

 15. Przecięcia brył płaszczyznami – widoki i przekroje, kład przekroju, rozwinęcie powierzchni bryły. Przenikanie brył

Project classes:
 1. Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne modeli przedmiotów

 2. Zajęcia organizacyjne. Odwzorowania rysunkowe brył i przedmiotów

 3. Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne brył geometrycznych. Przynależność punktu oraz prostej do płaszczyzny i powierzchni bryły. Kompozycja brył geometrycznych

 4. Uzupełnianie brakującego rzutu prostokątnego brył i przedmiotów

 5. Przecięcie brył płaszczyznami – widoki, przekroje, kłady i rozwinięcia powierzchni brył geometrycznych

 6. Przecięcie przedmiotów płaszczyznami – widoki, przekroje i kłady części maszyn. Wymiarowanie rysunku

 7. Kolokwium: Widoki, przekroje oraz wymiarowanie przedmiotów na rysunkach

 8. CAD 3D SolidWorks: korzystanie z narzędzi modułów szkic oraz operacje. Relacje wymiarowe i geometryczne

 9. Rysunek wykonawczy części maszyn – tolerowanie wymiarów, kształtu i położenia, oznaczanie chropowatości, rysowanie schematów

 10. Czytanie rysunku – rysunek złożeniowy połączeń maszynowych, rysunek budowlany

 11. Kolokwium: Rzutowanie prostokątne oraz aksonometria

 12. CAD 3D SolidWorks: tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej 2D – podstawy. Sprawdzian umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi modułów: szkic, operacje oraz złożenia

 13. CAD 3D SolidWorks: konfiguracja programu, moduły, narzędzia, otwieranie projektu. Wstęp do modułów: szkic, operacje. Tworzenie prostych brył za pomocą operacji: wyciągnięcie, obrót

 14. CAD 3D SolidWorks: operacje na bryle – zaokrąglenie, faza, szyk kołowy oraz prostokątny, żebro, lustro, otwór, gwint, itp.

 15. CAD 3D SolidWorks: wykonywanie złożeń – podstawy. Odbieranie stopni swobody – tworzenie relacji wymiarowych i geometrycznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 średnia ocen z ćwiczeń projektowych oraz wiadomości z wykładów + 0,6 średnia ocen z kolokwiów (oceny średnie oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w kilku terminach)
____________________________________________________________________________________________

Na ocenę końcową składa się zaliczenie:
- projektów wykonywanych na zajęciach ćwiczeniowych,
- projektów wykonanych jako prace kontrolne,
- praktycznej umiejętności korzystania z oprogramowania CAD 3D (SolidWorks),
- pytań kontrolnych z wykładów,
- kolokwiów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zasad wykonywania i umiejętność wykreślania podstawowych konstrukcji geometrycznych (podział: kąta, odcinka, okręgu na równe części, wykreślanie: prostych stycznych do okręgu, okręgów wzajemnie stycznych, wielokątów foremnych, podstawowych krzywych płaskich, itp.)

Recommended literature and teaching resources:

Bober A., Dudziak M.: Zapis konstrukcji. PWN
Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek techniczny. WSiP S.A.
Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT
Lewandowski Z.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP S.A.
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady
Pikoń J.: Aparatura chemiczna. PWN
Sujecki K.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z rysunku technicznego. Wyd.AGH
Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i grafika Inżynierska, WN-D AGH

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1. Terminy wykonania i oddania kolejnych – przewidzianych w harmonogramie – prac projektowych określa prowadzący zajęcia.
2. Obecność na wykładach jest obowiązkowa.