Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia nieorganiczna - kurs podstawowy
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-201-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
dr inż. Łącz Agnieszka (alacz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
dr Mars Krzysztof (kmars@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Trenczek-Zając Anita (anita_tr@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie przydatność wiedzy chemicznej CE1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium chemicznym oraz wykrywać najważniejsze pierwiastki i jony w substancjach nieorganicznych. CE1A_U06, CE1A_U01 Examination,
Test
M_U002 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w roztworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji. CE1A_U06, CE1A_U01 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania CE1A_W01 Examination,
Test
M_W002 zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej CE1A_W01 Examination,
Test
M_W003 zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze CE1A_W01 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie przydatność wiedzy chemicznej + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium chemicznym oraz wykrywać najważniejsze pierwiastki i jony w substancjach nieorganicznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w roztworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania + - + - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej + - + - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Związki koordynacyjne. Równowagi w związkach kompleksowych; wymiana ligandów.
2. Rozdzielanie mieszanin. Związki trudno rozpuszczalne. Iloczyn rozpuszczalności i efekty solne.
3. Podstawy klasycznej analizy wagowej.
4. Potencjały elektrochemiczne i reakcje redoks w analizie ilościowej. Korozja chemiczna i elektrochemiczna.
5. Przewodność elektryczna roztworów. Wyznaczanie stopnia dysocjacji. Transport jonów w roztworach, liczby przenoszenia.
6. Podstawy analizy miareczkowej. Alkacymetria, redoksometria, kompleksometria, miareczkowanie strąceniowe.
7. Wodór, reakcje wodoru, wiązanie wodorowe, wodorki. Orbitale zdelokalizowane w wodorkach boru i związkach helowców.
8. Właściwości chemiczne fluorowców i ich najważniejsze związki.
9. Alotropia tlenu. Tlenki, podział i właściwości. Nadtlenki i ponadtlenki. Struktura tlenków siarki i
selenu. Kwasy tlenowe siarki; technologia otrzymywania kwasu siarkowego.
10. Azotowce. Amoniak – właściwości i wytwarzanie. Ewolucja właściwości chemicznych w tlenkach azotu. Kwas tlenowe azotu; kwas azotowy (V) – technologia wytwarzania.
11. Alotropia fosforu, antymonu i arsenu. Kwas fosforowy i polikondensacja fosforanów – poli- i metafosoforany. Nawozy sztuczne.
12. Alotropia węgla. Właściwości wiązań podwójnych i potrójnych w związkach węgla z wodorem. Tlenki węgla i węglany. Węgliki.
13. Krzem, krzemowodory. Właściwości ditlenku krzemu i krzemianów. Związki elektronodeficytowe – chemia boru.
14. Właściwości i otrzymywanie metali. Węglan sodowy i wodorotlenek sodowy – technologie wytwarzania i najważniejsze zastosowania.
15. Związki metali przejściowych Właściwości elektronowe wiązań koordynacyjnych – akwa- i amina- kompleksy. Karbonylki. Kompleksy metaloorganiczne

Auditorium classes:

Dysocjacja elektrolityczna. pH roztworów.
Roztwory buforowe.
Hydroliza (pisanie równań reakcji hydrolizy, stała hydrolizy, stopień hydrolizy).
Iloczyn rozpuszczalności (efekty solne).
Obliczenia w analizie wagowej.
Obliczenia w analizie miareczkowej.

Laboratory classes:

Reakcje kationów i anionów.
Klasyczna analiza jakościowa, odczynniki grupowe, wykrywanie kationów i anionów.
Przykłady oznaczeń wagowych.
Analiza miareczkowa: alkacymetria, redoksometria (manganometria i jodometria), argentometria, kompleksometria

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 277 h
Module ECTS credits 11 ECTS
Participation in lectures 45 h
Participation in auditorium classes 30 h
Participation in laboratory classes 75 h
Preparation for classes 60 h
Realization of independently performed tasks 65 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,2 x średnia ocena ćwiczeń + 0,3 x średnia ocena laboratorium + 0,5 x średnia ocena egzaminu (oceny średnie to średnie arytmetyczne ocen ze wszystkich terminów)

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1. A.Bielański – Chemia ogólna i nieorganiczna
2. F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L.Gaus – Chemia nieorganiczna. Podstawy.
3. J.D.Lee – Zwięzła chemia nieorganiczna
4. P.A. Cox – Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady
5. R.G.Wells – Strukturalna chemia nieorganiczna
6. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. I. Podstawy teoretyczne (pod redakcją Andrzeja Małeckiego),
skrypt AGH
7. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. II. Przykłady i zadania (pod redakcją Anny Kozłowskiej-Róg),
skrypt AGH
8. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami
teoretycznymi : praca zbiorowa / pod red. Alfreda Śliwy ; [poszczególne rozdz. oprac. Wiktor
Gorzelany et al.].
9. N. Glinka: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej
10. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej – Analiza jakościowa (pod redakcją Anny
Kozłowskiej – Róg), skrypt AGH SU 1624
11. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej – Analiza ilościowa (pod redakcją Andrzeja
Małeckiego), skrypt AGH SU 1649
12. J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna, Tom I – Analiza jakościowa
13. J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna, Tom II – Analiza ilościowa
14. L. Jones, P. Atkins – Chemia ogólna

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nie ma