Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia nieorganiczna - kurs rozszerzony
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-202-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Małecka Barbara (bmalecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Małecka Barbara (bmalecka@agh.edu.pl)
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
dr inż. Gajerski Ryszard (gajerski@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Trenczek-Zając Anita (anita_tr@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie przydatność wiedzy chemicznej CE1A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 potrafi pracować w grupie CE1A_K04 Scientific paper,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 potrafi określić procesy zachodzące w roztworach elekrolitów oraz obliczyć stężenia substancji w takich roztworach CE1A_U01 Examination,
Test
M_U002 umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne CE1A_U06, CE1A_U01 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych, uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji CE1A_U06, CE1A_U01 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 wie jak powstały pierwiastki chemiczne i minerały, zna metody otrzymywania pierwiastków i związków chemicznych CE1A_W01 Examination,
Test
M_W002 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz związków nieorganicznych CE1A_W01 Examination,
Test
M_W003 zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz elementy analizy chemicznej CE1A_W01 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie przydatność wiedzy chemicznej + - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi pracować w grupie - - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi określić procesy zachodzące w roztworach elekrolitów oraz obliczyć stężenia substancji w takich roztworach + - + - - + - - - - -
M_U002 umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych, uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 wie jak powstały pierwiastki chemiczne i minerały, zna metody otrzymywania pierwiastków i związków chemicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz związków nieorganicznych + - - - - + - - - - -
M_W003 zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz elementy analizy chemicznej + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pochodzenie pierwiastków chemicznych, ewolucja materii.
2. Elementy geochemii. Formy i postaci występowania pierwiastków, odmiany alotropowe, rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych na Ziemi. Powstawanie minerałów.
3. Otrzymywanie pierwiastków chemicznych na skalę przemysłową i laboratoryjną.
4. Metale – właściwości, reakcje.
5. Niemetale, półmetale – właściwości, reakcje.
6. Związki pierwiastków z tlenem i wodorem.
7. Definicje kwasów i zasad. Kwasy tlenowe i wodorotlenki. Moc kwasów tlenowych. Reakcje kwasów z metalami.
8. Właściwości wybranych tlenków, kwasów i wodorotlenków.
9. Sole kwasów tlenowych i beztlenowych – struktura, właściwości, reakcje.
10. Związki koordynacyjne (nazewnictwo, izomeria, reakcje).
11. Podstawowe technologie nieorganiczne.
12. Elementy chemii analitycznej: analiza jakościowa wybranych kationów i anionów, analiza wagowa, alkacymetria, redoksometria, kompleksometria.

Laboratory classes:

Reakcje charakterystyczne kationów i anionów. Klasyczna analiza jakościowa, odczynniki
grupowe, wykrywanie kationów i anionów.
Zasady oznaczeń ilościowych. Przykłady oznaczeń wagowych.
Analiza miareczkowa: alkacymetria, redoksometria (manganometria i jodometria),
argentometria, kompleksometria.

Seminar classes:

Zapisywanie reakcji hydrolizy soli. Określanie odczynu roztworów hydrolizujących soli.
Roztwory buforowe. Określanie pojemności buforowej.
Zapisywanie reakcji tworzenia kompleksów. Określanie stężeń jonów w roztworach związków kompleksowych.
Określanie rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych soli na podstawie iloczynu rozpuszczalności.
Określanie wpływu różnych czynników na rozpuszczalność soli. Obliczenia w analizie ilościowej.
Omówienie aktualnych zagadnień dotyczących wpływu czynników chemicznych na środowisko.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 302 h
Module ECTS credits 11 ECTS
Participation in lectures 45 h
Participation in laboratory classes 75 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 75 h
Realization of independently performed tasks 75 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,2 x średnia ocena seminarium + 0,3 x średnia ocena laboratorium + 0,5 x średnia ocena egzaminu (oceny średnie oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w kilku terminach)

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN Warszawa 2010
2. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna – podstawy, PWN Warszawa 2002
3. P. Cox, Chemia nieorganiczna- krótkie wykłady, PWN Warszawa 2003
4. J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 1997
5. L. Kolditz (red.), Chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 1994
6. A. Małecki (red.), Obliczenia w chemii ogólnej, cz. 2, Skrypt Uczelniany AGH Nr 1487, Wydawnictwa AGH 1996
7. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej. Analiza jakościowa. Red. A. Kozłowska-Róg, skrypt AGH nr 1624, Wydawnictwa AGH 2001
8. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej. Analiza ilościowa. Red. A. Małecki, skrypt AGH nr 1649, Wydawnictwa AGH 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak